Veiledere om norsk menneskerettighetspolitikk

Fremme av menneskerettighetene står sentralt i Norges utviklings- og utenrikspolitikk. I Utenriksdepartementets arbeid for å fremme en helhetlig innsats for menneskerettighetene, har departementet publisert flere tematiske veiledere om menneskerettigheter.

Arbeidet innen disse satsingsområdene er en integrert del av vår menneskerettighetspolitikk og skjer gjennom bruk av et bredt sett av virkemidler i mellomstatlige og regionale organisasjoner som FN, Europarådet og OSSE og direkte overfor enkeltland. 

Formålet med veilederne er å gi praktiske råd om hvordan Norge kan ivareta, intensivere og systematisere innsatsen for å fremme menneskerettighetene. Det er vårt ønske at veilederne skal være praktiske, realistiske, faglig solide og inspirerende for bruk i hele utenrikstjenesten. Veilederne skal også styrke vårt arbeid i multilaterale fora og i våre konsultasjoner om menneskerettigheter på politisk nivå. 

I hovedsak benyttes veilederne av utenrikstjenesten, men de blir også brukt for å synliggjøre Norges politikk og prioriteringer ovenfor samarbeidspartnere og allmenheten. 

Nå foreligger følgende veiledere:

Politikkdokument:

Til toppen