Utviklingsstrategien for barn og ungdom i Sør

Barn og unges rettigheter og velferd har alltid stått sentralt i norsk utviklingssamarbeid. Det gjelder ikke minst satsinger innen utdanning og helse. Men hensyn til barn og unge går langt utover dette.

Barn og unges rettigheter og velferd har alltid stått sentralt i norsk utviklingssamarbeid. Det gjelder ikke minst satsinger innen utdanning og helse. Men hensyn til barn og unge går langt utover dette. Overordnede utenrikspolitiske og utviklingspolitiske mål er å øke innsatsen for fattigdomsbekjempelse, mer rettferdig fordeling og en mer demokratisk verdensorden, både globalt og regionalt. Regjeringens støtte til ambisjonene i FNs tusenårsmål om å halvere ekstrem fattigdom innen 2015 er her av overordnet betydning.

Den forrige regjering la i 2005 frem en norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i sør. Den representerer en veiledning for handling for innsatser bilateralt, regionalt og globalt, med utgangspunkt i FNs konvensjon om barnets rettigheter. Barnekonvensjonen understreker at alle barn har grunnleggende rettigheter til overlevelse, utvikling, beskyttelse og deltakelse. Til grunn for arbeidet ligger også prioriteringene fra FNs spesialsesjon om barn i 2002 og målene i FNs Tusenårserklæring. Tusenårsmålene er også barns mål.
 
Følgende viktige målsettinger fram mot 2015 fra FNs tusenårstoppmøte ligger til grunn for prioriteringer av norsk bistand:

  • Reduksjon av barnedødelighet med 2/3
  • Reduksjon av mødredødeligheten med 3/4
  • Allmenn tilgang til trygt drikkevann og sanitære forhold
  • Grunnutdanning for alle
  • Reduksjon av analfabetismen hos voksne, spesielt blant kvinner
  • Beskyttelse av barn i spesielt vanskelige omstendigheter

Strategien for barn og unge i Sør er et referansedokument for den norske innsatsen fram mot 2015 og samarbeidet med aktører nasjonalt og internasjonalt. Den har som mål å fremme barn og ungdoms rettigheter og levekår i de fattige landene i verden gjennom norsk utviklingssamarbeid, og fremhever en satsing på barn og ungdom som et sentralt virkemiddel i kampen mot fattigdom og for menneskelig utvikling.

Arbeidet i Utenriksdepartementet koordineres av en egen ambassadør for barnespørsmål. Det legges stor vekt på samarbeid med faglige ressursmiljøer og frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt. 

Til toppen