Minoritetsprosjektet

Utenriksdepartementets prosjekt mot forfølgelse og diskriminering av tros- og livssynsminoriteter

Kampen mot forfølgelse og diskriminering av mennesker for deres tro og livssyn er en viktig del av Utenriksdepartementets menneskerettighetspolitikk.

Utenriksdepartementet startet i 2012 et prosjekt for å bidra til å fremme minoriteters rettigheter. Prosjektet omfatter politisk dialog, langsiktig arbeid gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner, kartlegging av situasjonen i enkeltland og gjennomføring av tiltak på landnivå. Tiltakene omfatter blant annet opplæring i menneskerettigheter, bygging av rettsstat og støtte til dialog mellom trosretninger og -samfunn for fremme av toleranse. Det jobbes for å øke kunnskapsnivået på dette feltet innen utenrikstjenesten. Det legges vekt på tett kontakt med norske trossamfunn og menneskerettighetsorganisasjoner, som har viktig kompetanse, nettverk og engasjement.

Prosjektets målsetning er å:

  • styrke det internasjonale samfunns bevissthet om livssynsminoriteters situasjon
  • gjennomføre målrettede tiltak i enkeltland, alene eller sammen med andre land eller organisasjoner
  • utarbeide redskap som sikrer best mulig kvalitet i gjennomføringen av tiltak, herunder styrking av kunnskapsnivået i utenrikstjenesten
  • arbeide på en slik måte at kompetanse og engasjement i Norge best mulig utnyttes

Status per desember 2014
Gjennom norske utenriksstasjoner er det foretatt en omfattende kartlegging av situasjonen i et utvalg land, det har vært gjennomført møter med internasjonale forskere for å drøfte konkrete utfordringer og styrke utenrikstjenestens kompetanse, det har vært drevet aktivt påvirkningsarbeid overfor FN og en veileder på området er utarbeidet på norsk og engelsk.  Diskriminering av livssynsminoriteter er også tatt opp på politisk nivå i flere land. Hatkriminalitet kan særlig ramme religiøse minoriteter. En internasjonal konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet i Europa ble arrangert i mai 2013. Kontakten med norske trossamfunn og menneskerettighetsorganisasjoner er svært god.

Kontaktpersoner i Utenriksdepartementet:

  • Spesialutsending for minoritetssaker Petter Wille: pfw@mfa.no
  • Underdirektør Geir Løkken: gel@mfa.no

Eksterne lenker:

Veileder for Norges internasjonale innsats for tros- og livssynsminoriteter: /globalassets/upload/ud/vedlegg/menneskerettigheter/veileder_minoriteter1306.pdf - Må lastes inn!

Oslo-konferansen “Right-wing Extremism and Hate Crime: Minorities under Pressure in Europe and Beyond” (2013)

Til toppen