Næringslivets samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvilket ansvar næringslivsaktører forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid, og uavhengig om de har sin virksomhet i Norge eller i andre land. Selskaper med statlig eierandel skal arbeide systematisk med sitt samfunnsansvar og være ledende på sine områder.

Når staten som eier stiller forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar, er det både fordi regjeringen mener at en god håndtering av slike forhold bidrar til å ivareta statens aksjonærverdier og at selskaper med statlig eierandel skal opptre etisk forsvarlig.

Regjeringen har både generelle og mer spesifikke forventninger på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder:

  • Klima og miljø
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter
  • Anti-korrupsjon

Regjeringens forventninger tar utgangspunkt i og bygger på nasjonale og internasjonale standarder, konvensjoner og rapporteringsnormer.

De viktigste internasjonale standarder for samfunnsansvar regjeringen bygger sin politikk på er OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compact.

Kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (Norges OECD Kontaktpunkt) bistår norske myndigheter i å gjøre retningslinjene kjent og behandler enkeltsaker om påstått manglende etterlevelse av retningslinjene. Kontaktpunktet er en ikke-rettslig dialog- og klageinstans.

Åpenhet og rapportering er et hovedinstrument i utviklingen av næringslivets samfunnsansvar. Store selskaper er pålagt å rapportere på samfunnsansvar jf. regnskapsloven § 3-3c. Krav om informasjon til offentligheten er i økende grad lovregulert. Regjeringen vil i denne sammenheng også vise til EUs arbeid her, som kan føre til regelutvikling som kan bli relevant for Norge.

Med sikte på å forebygge skatteunndragelser og hemmelighold av finansiell informasjon gjennom bruk av skatteparadiser er store selskaper og utstedere av noterte verdipapirer innenfor utvinningsindustrien og skogdrift pålagt land-for-land rapportering. I tillegg har Norge i løpet av de siste årene inngått avtaler med en rekke nye land om utveksling av skatteopplysninger.

Kompakt er regjeringens rådgivende organ for næringslivets samfunnsansvar.

Til toppen