Kommentarer fra El- og IT-forbundet

Uansett hvilken modell som måtte bli resultatet av høringen, så er det av stor betydning at et nasjonalt kontaktpunkt har en autoritet i samfunnet, skriver El- og IT-forbundet i sine kommentarer om det nasjonale kontaktpunktet.

Dette er en oppfølging av stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Høringen dreier seg om hvordan et nasjonalt kontaktpunkt (utvalg) for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal organiseres. EL & IT Forbundet vi vil med dette gi våre merknader og kommentarer til høringen.

Generelle kommentarer
Uansett hvilken modell som måtte bli resultatet av høringen, så er det av stor betydning at et nasjonalt kontaktpunkt har en autoritet i samfunnet.

Norge har mange bedrifter som er store aktører i utlandet og ikke minst i land der korrupsjon og brudd på menneskerettigheter er en del av måten man driver næringsvirksomhet på.

Vi har ingen indikasjoner på hvor store slike problemer er i norske bedrifter som også driver næringsvirksomhet i andre land (bortsett fra saker som er kjent gjennom media), men ifølge anerkjente korrupsjonsforskere så er faren for korrupsjon størst i bransjer med stor kapitalomsetting.

Norge er stor innen olje- og gassvirksomhet som må kunne sies å være en bransje der det er stor fare for at korrupsjon kan oppstå. Også andre bransjer som tele, treforedling, fisk, energi m. f., har både miljø- og korrupsjonsutfordringer innen sine forretningsområder og trenger et nasjonalt kontaktpunkt som kan tilby rådgivning til næringslivet.

Autoriteten til kontaktpunktet blir ovenfor slike sterke aktører svært viktig. Det vil også være viktig med tanke på å tilknytte seg dyktige medlemmer som skal arbeide med dette område. Etter EL & IT Forbundets syn vil det beste være å la sekretariatet til det nasjonale kontaktpunktet ligge direkte i UD og ikke kun ha et mandat fra UD. Det mener forbundet vil gi bedre informasjonsutveksling mellom departement og utvalg.

Valg av modell:
Av de modellene som departementet ligger fram så vil EL & IT Forbundet støtte modell 1, der man har fem medlemmer med relevant bakgrunn og kompetanse.

EL & IT Forbundet vil påpeke at de oppgaver som er listet opp uavhengig av modellvalg, blir en del av kontaktpunktets faste oppgaver.

Det er viktig at oppgaver og rammer for kontaktpunktet er stramme og klare, og at det blir understøttet av et godt sekretariat. Både sekretariatet og kontaktpunktet må ha som arbeidsmetode å jobbe sammen med ekstern ekspertise for å holde et høyt kunnskapsnivå på sitt område.