Kommentarer fra HSH

Innspill til Utenriksdepartementets notat om ulike modeller for hensiktsmessig organisering av det nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og organisering av rådgivningstilbud for næringslivet, som en oppfølging til St. meld. nr 10 - Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

HSH viser til e-post av 17. juli med høringsfrist 25. september og sender med dette våre innspill.

HSH representerer over 13500 virksomheter innenfor bredden av handel og private tjenesteytende næringer.

Vurdering av foreslåtte organiseringsmodeller
HSH mener modell 1 der den mest foretrukne fremfor modell 2. Det forutsetter imidlertid at

HSH som en representant for leverandørkjedeproblematikk må være representert. HSH innehar den fremste kompetansen på slike spørsmål. Vi mener at NHO ikke kan stille med en representant for hele næringslivet og være representant for ved denne type spørsmål. Vi minner om at dette også var konklusjonen i Workshop’en som UD arrangerte 14.05.2009.

Dersom ikke endringene i modell 1 som nevnt ovenfor oppfylles, går vi inn for modell 2 hvor det foreslås tre uavhengige medlemmer med relevant bakgrunn og kompetanse på områdene som omfattes av OECDs retningslinjer.

Andre organer
Vi finner det videre positivt at sekretariatet foreslås lagt til UD.

HSH viser for øvrig til utkastet til referat fra Workshop’en 14. mai og støtter de anbefalinger som der er gitt mht kriterier for en god modell, og organisering av kontaktpunktet.