Kommentarer fra LO

Oppfølging av Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi - fra LO.

Oppfølging av Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

LO viser til høringsbrev lagt ut på Utenriksdepartementets hjemmesider 24. juli 2009 angående ovennevnte.

LO ønsker et sterkt kontaktpunkt med ressurser nok til både aktivt gjøre retningslinjene kjent og behandle klager.

LO finner grunn til innledningsvis å beklage det sprik vi konstaterer mellom innholdet i Stortingsmelding nr. 10 og kontaktpunktets behandling av klager mot norske morselskaper. Det er et prinsipielt spørsmål av stor betydning hvor en klage på et norsk morselskap skal behandles. Fellesforbundet klaget Kongsberg Automotive inn for det norske kontaktpunktet. Fellesforbundet mente Kongsberg Automotive brøt retningslinjene da det godkjente at datterselskapet i Ohio i USA lockoutet arbeidstakerne under lønnsforhandlinger og leiet inn arbeidskraft. Kontaktpunktets flertall mente i motsetning til LOs representant at klagen skulle behandles av kontaktpunktet i USA.

Dette er en svært beklagelig forståelse av OECDs retningslinjer. Et morselskap må kunne holdes ansvarlig for både brudd på rettigheter som de politisk har tatt stilling til at skal være grunnleggende i konsernets virksomhet gjennom interne etiske retningslinjer og retningslinjer, konvensjoner mv som norske myndigheter forutsetter at selskaper legger til grunn for sin aktivitet. Videre vil en klager i morselskapets hjemland bli fratatt muligheten til å forfølge saken dersom den blir overført til et annet lands jurisdiksjon. Det er ikke utenkelig at klageren for eksempel vil velge ulik argumentasjon i forhold til ulike nasjonale kontaktpunkter.

Når det gjelder organisering av kontaktpunktet, mener vi det er svært viktig å basere det på den norske partsmodellen og foreslår å videreføre trepartssamarbeidet. Etter vår oppfatning er det politisk viktig at myndighetene, minimum Utenriksdepartementet, er deltaker i kontaktpunktet og slik ansvarlig for etterlevelsen av retningslinjene. LO foreslår et kontaktpunkt som viderefører dagens trepartssamarbeid bestående av minst en representant for myndighetene og en representant for hver av partene i arbeidslivet samt en fra miljøorganisasjonene. LO forutsetter at forskrift som skal sikre kjønnsbalanse i offentlig utvalg, nemnden mv vil gjelde. Det må etableres et sekretariat som i tillegg til klagebehandling skal legge til rette for ekstern informasjon og rådgivning om hvordan norske konsern skal forholde seg når de opererer i utlandet.

LO mener kontaktpunktet selv skal beslutte om en sak skal behandles. Sekretariatet må gis tilstrekkelig med ressurser til å kunne foreta grundige forundersøkelser av innkomne klager. Det må ha tilstrekkelig med ressurser til å skaffe seg den kompetanse som den aktuelle saken krever. For eksempel slik at en klage om brudd på ILO-konvensjonene forelegges ILO for vurdering både i forhold til tidligere uttalelser i liknende saker og i forhold til antatte intensjoner for konvensjonene.

Sekretariatets anbefaling skal behandles i kontaktpunktet, som skal sikre at dokumentasjonen er tilfresstillende og at vedtak fattes i henhold til blant annet de politiske signalene som er gitt i Stortingsmeldingen.

LO vil avslutningsvis bemerke at det er helt uakseptabelt at kontaktpunket bare vil forholde seg til dokumenter på norsk og engelsk. Norskbaserte konserner har aktivitet i mange land der verken norsk eller engelsk er vanlig og en generell begrensning vil kunne avskjære klager fra så vel fagforeninger som miljø- og menneskerettsorganisasjoner mot norskbaserte selskaper. LOs representant i kontaktpunktet har fremholdt at det faktum at kontaktpunket slik det er organisert har knappe ressurser og at UDs representant opplyser at UD ikke har kapasitet til å oversette, gjorde at kontaktpunktet i en konkret sak (Cermaq) kunne opplyse klager og innklage om at man av nevnte grunner måtte begrense seg til dokumenter på norsk og engelsk.