Kommentarer fra Nærings- og handelsdepartementet

Oppfølging av St.meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi – kommentarer til forslag til organisering av OECDs kontaktpunkt og rådgivningstilbud for næringslivet samt forslag til lokalisering - fra Nærings- og handelsdepartementet.

Erfaringene med det eksisterende kontaktpunktet viser at deltakelse fra myndighetene kan ha en gunstig og balanserende effekt, samt gi kontaktpunktet autoritet. Myndig­hetene bør derfor på én eller annen måte være representert, og departementet mener at valg av modell 2 best vil ivareta dette hensynet. 

Departementet vil peke på behovet for å drøfte hvor det er mest hensiktsmessig at kontaktpunktet, inklusiv rådgivende utvalg og sekretariatet, lokaliseres. NHD er det departementet som har mest kontakt med, fokus på og kjennskap til norsk næringsliv. Det vil derfor være hensiktsmessig at man i forberedelsen av sakene til kontaktpunktet kan trekke på kompetansen i NHD. NHD har også god kontakt med uteapparatet og vil på samme måte som UD kunne benytte dette til å skaffe best mulig grunnlag som kontaktpunktet kan treffe sine avgjørelser på. Vi mener derfor at ansvaret for kontaktpunktet bør ligge i NHD.