Kommentarer fra Røde Kors

Kommentar til høringsnotat om vurdering av ulike modeller for hensiktsmessig organisering av det nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og organisering av rådgivningstilbud for næringslivet - fra Røde Kors.

Røde Kors er en av de største frivillige humanitære organisasjonene i Norge. I Norge har Røde Kors 130.000 medlemmer og er organisert i 19 distrikter med totalt 402 lokalforeninger. Røde Kors sine 24 700 frivillige er sentrale i utførelsen av aktivitetene.  

Organisering av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
Etter Røde Kors sin vurdering er modell 1, fremlagt i høringsnotatet, den beste med tanke på å sikre et effektivt og uavhengig klage- og overvåkningsorgan med tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre det pålagte arbeidet.  I tillegg til faste representanter fra arbeidslivets parter, bør også en representant innstilles fra den humanitære/frivillige sektor. Denne plassen bør ikke tilegnes èn organisasjon fast, men gå på omgang mellom et utvalg av organisasjoner. Den humanitære/frivillige sektor har etter hvert opparbeidet seg mye kunnskap og erfaring med samfunnsansvar, og kan således gi gode bidrag inn mot kontaktpunktet. 

Oppfølging av næringslivets ansvar er vidstrakt i en globalisert økonomi, og kontaktpunktet bør tillegges ressurser deretter. Røde Kors er dermed enig i at kontaktpunktet bør støttes av et sekretariat, som kan forberede saker og tilrettelegge for kontaktpunktets arbeid. Kontaktpunktet bør også ha tilstrekkelig med autonomi og kunne ta opp saker på eget initiativ.

OECD Watch sin rapport Model National Contact Point (2007) viser at myndighetene har en nøkkelrolle når det gjelder å promotere, overvåke og håndheve bedrifters samfunnsansvar, både her hjemme og internasjonalt. Røde Kors er enig i denne vurderingen, og anbefaler dermed at kontaktpunktet bør være underlagt og rapportere til Stortinget. Dette vil etter vår mening bidra til at kontaktpunktet sikres legitimitet og tyngde i norsk næringsliv.