Kommentarer fra StatoilHydro ASA

Oppfølging av St.meld. nr. 10 (2008-2009): Høringsuttalelse vedr. forslag til organisering av OECDs kontaktpunkt.

StatoilHydro har vurdert og behandlet forslaget til organisering av OECDs kontaktpunkt i Norge og anerkjenner behovet for en fornying av denne ordningen. 

StatoilHydro har tidligere uttrykt støtte til prinsippene i Stortingsmelding nr 10 (2008-2009) "Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi". Vi har også diskutert forslaget med NHO og ønsker herved å uttrykke støtte til deres høringsuttalelse og råd angående valg av hovedmodell for Kontaktpunktet samt øvrige vurderinger.

Vi vil særlig be om at departementet i det videre arbeid ytterligere presiserer Kontaktpunktets mandat og virkemåte, da dette i OECDs retningslinjer er beskrevet nokså generelt med rom for nasjonal tilpasning. Vi viser her til de nyttige presiseringer som NHO ber om i sin uttalelse. StatoilHydro vil på denne bakgrunn uttrykke skepsis til forslaget i notatets pkt. 3 om at "kontaktpunktet bør ha rett til å ta saker opp til behandling på eget initiativ", som i alle fall må vurderes i lys av et presisert mandat for Kontaktpunktet også på dette punkt.

Vi håper på å få anledning til å være med på den videre diskusjon om Kontaktpuntktets mandat og virkemåte.