Kommentarer fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Oppfølging av St.meld. nr 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi fra YS.

YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – viser til departementets høring Oppfølging av St.meld. nr 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi: Organisering av OECDs kontaktpunkt og rådgivningstilbud for næringslivet.

I høringsnotatet presenteres ulike modeller for hensiktsmessig organisering av det nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og organisering av rådgivningstilbud for næringslivet.

Våre erfaringer tilsier at det norske kontaktpunktets funksjon må utvikles, både når det gjelder kontaktpunktets legitimitet og for å skape tilstrekkelig troverdighet rundt arbeidet med næringslivets samfunnsansvar.

Etter YS’ mening er modell 1 i høringsnotatet å foretrekke, og den norske partsmodellen bør ligge til grunn. Dette innebærer at representanter både for myndigheter og partene i arbeidslivet skal være representert i kontaktpunktets styre. Hvilke andre miljøer som bør være representert har vi ikke tatt stilling til, men for eksempel miljøbevegelsen vil være et reelt alternativ.

Når det gjelder kontaktpunktets oppgaver, slutter vi oss til at disse må inneholde informasjon og rådgivning i tillegg til klagebehandling.

Uavhengig av hvilken modell man ender opp med tar vi det for gitt at sekretariatet er faglig solid besatt, og at tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre alle relevante oppgaver stilles til rådighet.