Kommentarer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oppfølging av St.meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi - Organisering av OECDs kontaktpunkt og rådgivningstilbud for næringslivet.

Vi viser til e-post 17. juli 2009 vedrørende ulike modeller for hensiktsmessig organisering av det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper m.v.  

Som i vårt brev fastholdes viktigheten av at kontaktpunktet har en form for trepartsrepresentasjon, blant annet fordi kontaktpunktet da kan trekke veksler på partenes erfaringer i de ulike landene og med de ulike selskapene. AID anser på denne bakgrunn modell 1 som mest hensiktsmessig.