Kommentarer fra Justisdepartementet

Oppfølging av stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi - Organisering av OECDs kontaktpunkt og rådgivningstilbud for næringslivet - fra Justisdepartementet.

Justisdepartementet uttrykker støtte til den skisserte omorganiseringen av Norges nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Omorganiseringen kan være et viktig skritt i arbeidet for å motvirke kriminalitet som bl.a. korrupsjon, samt arbeidet for andre viktige verdier som menneskerettigheter og miljøet.  

Vi understreker viktigheten av at kontaktpunktet etableres med den nødvendige kompetanse og kapasitet, og at sammensetningen av kontaktpunktet og organiseringen for øvrig bidrar til å sikre tilliten til ordningens integritet. Av de to alternativene til organisering av kontaktpunkt antar vi at modell 1 vil være best egnet til å ivareta disse hensyn.