Kommentarer fra Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund har i det alt vesentlige gitt sin tilslutning til St. meld. nr 10 (2008-2009) om næringslivets samfunnsansvar.

Norges Rederiforbund har i det alt vesentlige gitt sin tilslutning til St. meld. nr 10
(2008-2009) om næringslivets samfunnsansvar.
   

Når det gjelder OECDs kontaktpunkt, er vi enige i viktigheten av OECDs retningslinjer og behovet for å styrke det norske kontaktpunktet. Vi mener også at det er behov for å gjøre OECDs retningslinjer bedre kjent blant bedriftene og i samfunnet for øvrig.   

Når det gjelder organiseringen av det norske kontaktpunket, gir vi vår tilslutning til de synspunkter som fremmes av NHO i deres brev til Utenriksdepartement datert 29.9.2009.   

Vi deler også NHOs syn når det gjelder spørsmålet om kontaktpunktet bør ha rett til å ta saker opp til behandling på eget initiativ. Vi er av den oppfatning at en sak må baseres på en konkret henvendelse eller klage til kontaktpunktet.