Kommentarer fra Norads avdeling for næringsutvikling

Norad etterlyser klarere kriterier for valg av medlemmer, og anbefaler at sekretariatet for OECD-kontaktpunktet legges utenfor UD, men med mandat fra UD.

Norads avdeling for næringsutvikling og miljø (NUMI) har gjennomgått notatet som vurderer ulike modeller for organisering av det nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og organisering av rådgivningstilbud for næringslivet og har følgende korte kommentar:

Mht. ulike forslag til modell:
Det understrekes at medlemmene (to av fem i modell 1, alle tre i  modell 2) skal være ’uavhengige’. Det fremgår ikke klart hva som menes med uavhengig/hva som er kriterier for å vurderes som ’uavhengig’. Videre fremgår ikke hvilke kriterier som skal legges til grunn for oppnevnelse som medlem.

Tilknytning:
Hvis kontaktpunktet knyttes til et departement (UD), bør medlemmene oppnevnes for en periode på tre år, for å sikre kontinuitet, og bør tas fra relevante miljøer (modell 1), for å sikre profesjonalitet og unngå unødvendig byråkratisering
For å sikre uavhengighet og mulighet til å følge retningslinjer som er spesielt tilpasset formålet, mener vi at et mandat gitt fra UD er bedre enn at sekretariatet legges inn i UD. Også hvis kontaktpunktet tilknyttes et ’kompetansemiljø’ (en mulighet som nevnes, uten at det gis forslag til hvilke disse kan være, noe som også bør være gjenstand for høring før beslutning tas) kan også mandatet gis fra UD.

Det bør fremgå hvor kontaktpunktet skal rapportere til. Vi antar at dette vil avgjøres av hvorvidt mandatet gis fra UD eller sekretariatet legges til UD.