Kommentarer fra Norsk senter for menneskerettigheter

Uansett hvilken modell som velges for organisering av det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, er det viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser til arbeidet. Det må være nok ressurser til internasjonalt samarbeid, til dokumentasjon og til faglig utvikling for både sekretariatet og de som sitter i kontaktpunktet, skriver Norsk senter for menneskerettigheter.

Norsk senter for menneskerettigheter takker for muligheten til å komme med innspill til Utenriksdepartementets notat om ulike modeller for organisering av det nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og organisering av rådgivningstilbud for næringslivet.

Etter vår vurdering er modell 1 å foretrekker fremfor modell 2. Vi støtter at arbeidslivets parter bør foreslå kandidater, men stiller spørsmål ved begrunnelsen for at en bestemt organisasjon skal representere sivilsamfunnet i kontaktpunktet. Norsk senter for menneskerettigheter foreslår at det heller for eksempel utarbeides en liste over relevante organisasjoner som så kan foreslå og stemme over kandidater. På den måten vil uansett den kandidaten som har støtte blant de dominerende organisasjonene velges inn.Det er også uklart hvem som skal velge inn de to siste kandidatene i modell 1. Er det regjeringen?

En viktig forutsetning for begge modeller er etter Norsk senter for menneskerettigheters vurdering at det nedsettes et faglig solid sekretariat. Det er også viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser til arbeidet. Det må være nok ressurser til internasjonalt samarbeid, til dokumentasjon og til faglig utvikling for både sekretariatet og de som sitter i kontaktpunktet. Vi ber også departementet vurdere om vervet som kontaktpunktmedlem bør være lønnet.