Virkemiddelapparatet

Næringslivsseksjonen i Utenriksdepartementet samarbeider tett med flere organisasjoner når det gjelder å fremme norsk næringsliv i utlandet. Her finner du relevant informasjon om noen av de viktigste aktørene utenrikstjenesten samarbeider med for å fremme norske økonomiske interesser i og mot utlandet.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge er en global organisasjon som er representert i over tretti land. I tillegg er organisasjonen representert i alle fylker i Norge. I land der Innovasjon Norge ikke er representert med kontor, er det større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader.
Hospitantordningen: På grunn av det tette samarbeidet med Innovasjon Norge har Utenriksdepartementet til en hver tid en hospitant fra Innovasjon Norge som jobber i Næringslivsseksjonen i departementet. Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge har en avtale om gjensidig hospitantutveksling.
Innovasjon Norges nettsider

Norges sjømatråd
Norges sjømatråd er norsk sjømatnærings felles markedsorganisasjon som markedsfører norsk sjømat i Norge og i verden. Sjømatrådet bidrar til at norsk sjømat i dag selges til 150 ulike markeder i alle verdensdeler. Sjømatrådet er eid av Fiskeri- og kystdepartementet og er finansiert av en markedsavgift som er pålagt norsk sjømateksport. Gjennom Sjømatrådets styrende og rådgivende organer prioriterer norsk sjømatnæring innsatsområdene til organisasjonen, hovedsakelig innenfor de tre hovedvirksomhetsområdene; fellesmarkedsføring, markedsinformasjon og kommunikasjon og beredskap. Sjømatrådet har representasjon i 12 markeder og gjennomfører egne markedsaktiviteter i et tjuetalls markeder verden over. I tillegg overvåker Sjømatrådet markedsbildet for norsk sjømat og sentrale konkurrenter i alle viktige markeder. Sjømatrådet er således en sentral kilde for markedsinformasjon for norsk sjømatnæring og norske myndigheter.
Sjømatrådets nettsider

Intsok - Norwegian Oil and Gas Partners
Intsok representerer et nettverk av 220 bedrifter innenfor olje- og gass og maritime virksomhet inkludert datterselskaper er antallet ca 300. Intsok tilbyr markedsinformasjon fra 15 prioriterte markeder  og har tilbud  om rådgivingstjenester til partnere på 13 lokasjoner i utlandet. Intsok driver kartlegging av den norske kompetanse innen olje og gass og følger teknologiutviklingen på ulikeområder. Intsok skaper markedsplasser i form av møter, workshops og seminarer mellom internasjonale kunder og partnerne i Intsok.
Intsoks nettsider

Norwegian Renewable Energy Partners (Intpow)
Intpow er en prosjektorganisasjon som har som mål å styrke det langsiktige grunnlaget for verdi-skaping og sysselsetting i den norske energinæringen og gjøre den mer slagkraftig internasjonalt. Dette skal skje gjennom fokusert internasjonal virksomhet med utgangspunkt i bedriftenes samlede konkurransekraft. Intpow skal bidra til en samordnet innsats av både næringens ressurser og det offentlige virkemiddelapparatet. Intpow konsentrerer innsatsen rundt fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi.
Intpows nettsider

Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid
Norad arbeider med å stimulere til næringsutvikling i utviklingsland og kan tilby både finansiering og veiledning til bedrifter. Norad forvalter finansielle støtteordninger for nærings- og handelssamarbeid med utviklingsland og kan yte tilskudd til ulike aktiviteter som norske bedrifter og næringsmiljøer har i og mot utviklingsland. Norad ønsker norsk næringsliv og kompetansemiljøer som partnere i et slikt samarbeid.
Norads nettsider om næringsutvikling i utviklingsland

Norfund
Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) er et investeringsselskap som skal utvikle og etablere lønnsomme og bærekraftige bedrifter i fattige land. Hensikten er å fremme næringsutvikling og bidra til økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Norfund opererer i noen av de fattigste landene i verden og investerer i markeder der vanlige kommersielle aktører ofte vegrer seg for å gå inn alene på grunn av stor risiko. Norfund investerer egenkapital, direkte i bedrifter og indirekte gjennom fond, og gir i tillegg lån til enkeltbedrifter. Norfund er eid av staten ved Utenriksdepartementet.
Norfunds nettsider

Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland
Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland er eiet av Norad og Norfund i fellesskap. Kontoret gir informasjon om alle relevante instrumenter i virkemiddelapparatet til bedrifter som planlegger etablering i eller handel med utviklingsland. Råd og veiledning om søknadsprosesser gis også.
Veiledningskontorets nettsider

Norges forskningsråd
Norges forskningsråd har det samlede ansvaret for å koordinere innsats og bevilgninger til norsk forskning innenfor både offentlig og privat sektor. Forskningsrådet forvalter betydelige midler til internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonalt rettede programmer bl.a. ca. 225 millioner kroner pr år fra UDs budsjett.  Forskningsrådets innovasjonsdivisjon forvalter ulike virkemidler rettet mot næringslivet bl.a. SkatteFunn-ordningen (i samarbeid med IN), og programmene Forny (forskningsbasert nyskaping).
Forskningsrådets nettsider 

Selskapet for industrivekst (Siva)
Siva ble etablert i 1968. Selskapets virkemidler består av investeringskapital, kompetanse og nettverk for små og mellomstore bedrifter. Hovedproduktet er bygging av og tilrettelegging av næringsparker og inkubatorer hovedsaklig i Norge, men også i begrenset grad utenlands. Siva har vært en aktør bl.a. i Nordvest-Russland, Baltikum og på Balkan.
Sivas nettsider

Garantiinstituttet for eksportkreditt - (Giek) 
Giek skal fremme norsk eksport av varer og tjenester og investeringer i utlandet ved å utstede garantier på vegne av staten. Garantiene avdekker i hovedsak eksportørers og finansinstitusjoners risiko ved langsiktige eksportlån. Giek garanterer for eksport til land over hele verden. For mer informasjon om Giek, se institusjonens nettsider.
Gieks nettsider

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge AS har forvaltet den norske eksportkredittordningen siden 2012 (Eksportfinans ASA (15 prosent statseid) forvaltet ordningen før dette). Den statlige ordningen omfatter lån med markedsrente eller offentlig støttede fastrentelån (såkalte CIRR-lån) til kjøpere av norsk eksport. For mer informasjon om Eksportkreditt Norge, se institusjonens nettsider. 
Eksportkreditt Norges nettsider

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.
NHOs nettsider

Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (Virke)
Hovedorganisasjonen Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet. Virke tilbyr rådgivning og tjenester som styrker medlemmenes organisasjon og konkurransekraft.
Virkes nettsider

Norges Rederiforbund
Norges Rederiforbund er en interesseorganisasjon for over 160 norsktilknyttede bedrifter inne skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Medlemmene utgjør kjernen og drivkraften i et internasjonalt maritimt miljø med utspring i Norge. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 55.000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.
Norges Rederiforbunds nettsider