Bistand i krisesituasjoner

Risiko for å bli rammet av uforutsette hendelser er alltid tilstede. Naturkatastrofer, ulykker, terror eller kriminalitet er situasjoner som kan utløse behov for bistand.

Risiko for å bli rammet av uforutsette hendelser er alltid tilstede. Naturkatastrofer, ulykker, terror eller kriminalitet er situasjoner som kan utløse behov for bistand.

I en krisesituasjon er det viktig å være klar over at det er vertslandets myndigheter som har ansvaret for sikkerheten og som normalt vil ha ansvar for håndtere en krise. Avhengig av en krisens karakter og dimensjon vil utenrikstjenesten i tillegg til vertslandets myndigheter, reiseforsikringsselskaper, turoperatører og andre, være beredt til å bistå norske borgere med konsulær bistand.

Intet rettslig krav på konsulær bistand

Utenrikstjenesten har et ansvar for å bistå norske borgere i utlandet. Nordmenn har likevel ikke et rettslig krav på konsulær bistand fra norsk utenrikstjeneste. Norske myndigheter har heller ingen form for tvangsmyndighet overfor norske borgere i utlandet og kan ikke pålegge noen å ta imot hjelp. All konsulær bistand forutsetter at den enkelte ber om det. Retningslinjene for konsulær bistand gjelder også ved alvorlige hendelse og i kriser.

Er det trygt å reise?

Den enkelte må alltid selv gjøre nøye vurdering av reisens formål sett i sammenheng med risiko ved gjennomføring. Ved å innhente informasjon om lokale forhold på forhånd kan man selv gjøre enkle forberedelser og ta forholdsregler. Å holde seg oppdatert underveis kan også bidra til å redusere risiko.

Norske myndigheter kan bidra med informasjon slik at denne beslutningen kan tas på best mulig grunnlag. Norske myndigheter gir reiseråd og reiseinformasjon beregnet på norske borgere. Offisielle reiseråd gis når det anses å være grunn til å råde nordmenn til å utvise særlig aktsomhet, fraråde reise til et bestemt land/område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter.

Reiseråd opprettes og endres på bakgrunn av en helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen. Alvorlige situasjoner kan innebære at norske myndigheter har begrenset eller ingen mulighet til å bistå nordmenn.

Det gis ikke offisielle reiseråd ved naturkatastrofer, kriminalitet eller terrorhendelser og lignende. I noen tilfeller gis reiseråd dersom slike hendelser innebærer bortfall av infrastruktur som er nødvendig for å opprettholde liv og helse eller der en hendelse vesentlig svekker nasjonale myndigheters respons evne eller til innestå for grunnleggende sikkerhet.

Offisielle reiseråd gis og oppheves av Utenriksdepartementet etter en konkret vurdering av en aktuell situasjon. Reiseinformasjon om et land kan gi verdifull kunnskap om sikkerhet og annen relevant informasjon som kan bidra til å en trygg reise. Avgjørelsen om å gjennomføre en reise må den enkelte alltid beslutte selv.

Reiser til risikoutsatte områder

Dersom man velger å reise til et risikoutsatt område, må man være forberedt på at det kan innebære en begrenset mulighet for norske myndigheter å gi konsulær bistand. Dette gjelder særlig i tilfeller dersom man velger å reise til et land eller område der det foreligger et offisielt reiseråd. Vær oppmerksom på at et reiseråd også kan ha konsekvenser for en reiseforsikrings gyldighet.

Foruten å informere familie, pårørende arbeidsgiver eller andre om reiser, oppfordrer utenriksdepartementet alle norske borgere å vurdere registrering av sin reise på http://www.reiseregistrering.no/. Registreringen er elektronisk og betinger at man har tilgang på en e-postadresse eller et mobiltelefonnummer.

I en krisesituasjon vil Utenriksdepartementet effektivt få oversikt over de som har registrert seg. Det betyr at vi raskere vil kunne oppnå kontakt med personer som har registrert seg. Registrering av reiser og utenlandsopphold er frivillig.

Bistand til utreise

I noen situasjoner der norske borgere blir rammet av en alvorlig hendelse vil det kunne utløse et overordnet behov for at norske myndigheter skal involvere seg. Med erfaring fra tidligere kriser er det eksempler på at norske myndigheter har besluttet å bistå norske borgere med for eksempel utreise. I slike situasjoner er det ofte behov for avklaringer rundt hvem som omfattes og hva av et slikt tilbud innebærer.

Bistand til utreise vil normalt innebære reise til nærmeste trygge oppholdssted. Dersom dette innebærer å krysse landegrenser til et tredjeland, vil den reisendes nasjonalitet, reisedokumenter og tredjelands innreisebestemmelser være faktorer som kan begrense norske myndigheters mulighet til å tilby slik utreise. Dersom bistand til utreise innebærer reise til Norge, vil slikt tilbud begrenses til å gjelde norske statsborgere og andre som lovlig kan reise til eller personer som har lovlig opphold i Norge.   

Dersom man benytter seg av slik bistand til utreise, vil kostnadene til dette normalt måtte dekkes av den reisende selv. Bistand til utreise vil som en hovedregel kun tilbys i tilfeller der det ikke finnes alternative muligheter for kommersiell transport ut av et land eller område.