Vigsel

Dersom man ønsker å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon, er det svært viktig å ta kontakt med stasjonen i god tid før vielsen skal finne sted for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt.

Stadig flere nordmenn ønsker av forskjellige grunner å gifte seg utenlands.

Det er tre muligheter for vigsel i utlandet:

a) Ved noen norske utenriksstasjoner.
b) Hos norsk sjømannsprest. Informasjon om dette finnes på hjemmesidene til Sjømannskirken.
c) For utenlandsk myndighet. Informasjon om dette finnes nederst.

Vigsel ved norsk utenriksstasjon
Det er mange som ønsker å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon, og det er derfor svært viktig at dere i god tid før dere ønsker at vielsen skal finne sted, tar kontakt med utenriksstasjonen for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt. Ved noen stasjoner må det avtales tid mange måneder i forveien. Her finner dere mer informasjon om hvilke krav som stilles og hvordan dere skal gå frem.

Vigsel foretas i henhold til norske lover og regler, og bare på enkelte utenriksstasjoner som er særlig bemyndiget av Utenriksdepartementet til å foreta vigsel (se liste nedenfor). I tillegg må vertslandets myndigheter godkjenne slik bemyndigelse, og vigselen må få rettslig gyldighet i det aktuelle vertslandet. Videre må det være brakt på det rene at:

  • Ekteskapet vil bli anerkjent som gyldig i det land der brudefolkene skal bosette seg.
  • Ekteskapet vil bli anerkjent som gyldig i statsborgerlandet dersom en av brudefolkene er borger av tredjeland.

Følgende dokumentasjon må fremlegges:

  • Prøvingsattest fra norsk folkeregister. For informasjon og blanketter se nettsidene til skatteetaten.no.
  • Paret må ha gyldig opphold i landet der vigsel skal finne sted.

Det er ikke gebyr for vigsel ved norsk utenriksstasjon.

Alle som gifter seg må som i Norge ha minst to vitner til stede under vielsen. Disse undertegner vigselsdokumentene. Dersom dere ikke har med noen som kan være vitner, vil utenriksstasjonen kunne være behjelpelig med dette, men da er det viktig at dere informerer om dette i god tid før vigselen skal finne sted.

Vertslandet (der vigselen skal skje) stiller ulike krav for å tillate at vigsel finner sted. Her følger lister over hvilke norske utenriksstasjoner som kan vie norske borgere. Mer informasjon om vigsler ligger på utenriksstasjonens hjemmesider. Mange utenriksstasjoner kan vie kun på enkelte dager.

Husk: Kontakt utenriksstasjonen i god tid før vielsen!

1. Vigsel kan foretas når brudefolkene er av ulike kjønn, begge er norske statsborgere og ingen av dem er borger av det landet der utenriksstasjonen ligger: 

2. Vigsel kan foretas når brudefolkene er av ulike kjønn, minst én av dem er norsk statsborger og ingen av dem er borger av det landet der utenriksstasjonen ligger:

3. Vigsel av personer av samme kjønn kan foretas når begge brudefolkene er norske statsborgere. Ingen av brudefolkene kan være borger av det landet der utenriksstasjonen ligger:

4. Vigsel av personer av samme kjønn kan foretas når minst en av brudefolkene er norsk statsborger.  Ingen av brudefolkene kan være borger av det land der utenriksstasjonen ligger:

Vigsel for utenlandsk myndighet
Det er også mulig å gifte seg for utenlandsk myndighet, da etter vedkommende lands lover og regler. Mange land krever at det fremlegges prøvingsattest utstedt av Folkeregisteret. For mer informasjon om dette må dere kontakte vedkommende lands ambassade.

Ikke alle ekteskap inngått for utenlandsk myndighet blir automatisk anerkjent av norske myndigheter. De som gifter seg i utlandet må selv melde fra til folkeregisteret og vise fram vigselsattest eller bevis for at hun eller han har inngått ekteskapet. Dersom Folkeregisteret finner ekteskapet gyldig, blir ekteskapet registrert. Finner derimot Folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov, vil ekteskapet ikke bli registrert i Folkeregisteret. Det anbefales at man får avklart dette i god tid før vigsel er planlagt.

Se også hjemmesiden til Barne og familiedepartementet om regler for å gifte seg i utlandet.