Nedrustning og ikke-spredning - Syvlandsinitiativet

Syvlandssamarbeidet er et tverregionalt samarbeid for styrking av det internasjonale nedrustings- og ikke-spredningsregimet som kom i stand før FNs toppmøte i september 2005 etter norsk initiativ. Regjeringens målsetning er at syvlandsgruppen skal spille en konstruktiv rolle i internasjonale nedrustnings- og ikke-spredningsfora.

Regjeringen har understreket at Norges arbeid med kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning skal styrkes. Regjeringen vil derfor videreføre det såkalte syvlandsinitiativet.

IAEA inspeksjon i Irak 1991 (c) IAEASyvlandssamarbeidet er et tverregionalt samarbeid for styrking av det internasjonale nedrustings- og ikke-spredningsregimet som kom i stand før FNs toppmøte i september 2005 etter norsk initiativ. De syv landene (Australia, Chile, Indonesia, Norge, Romania, Storbritannia og Sør-Afrika) samarbeider på basis av en politisk erklæring fra juli 2005 som fikk oppslutning fra mer enn 100 av FNs medlemsland. Erklæringen reflekterer den helhetlige tilnærmingen regjeringen fremmer, hvor kjernefysisk nedrustning, ikke-spredning og fredelig bruk anses som gjensidig forsterkende.

I tillegg til samarbeidet i syvlandskretsen søker Norge å fremme initiativets målsettinger gjennom et samarbeid med forskningsmiljøer både i Norge og internasjonalt. De prioriterte områdene i 2007 er reflektert i syvlandsgruppens arbeidsprogram som man ble enige om høsten 2006. Her vektlegges økt innsats for kjernevåpenfri soner, styrket nasjonal kontroll mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og multilateral tilnærming til brenselssyklusen. I tillegg har Norge samordnet og utarbeidet en oppdatert oversikt over de syv landenes konkrete innsatsområder og forskningsprosjekter i en ”clearinghouse”-mekanisme.

Regjeringens målsetning er at syvlandsgruppen skal spille en konstruktiv rolle i internasjonale nedrustnings- og ikke-spredningsfora, slik som tilsynsprosessen for Ikke-spredningsavtalen (NPT), ved å bidra til dialog og konsensusbygging mellom de ulike regionale grupperingene de syv landene tilhører. Tilfanget av økt informasjon og forståelse gjennom forskning på området vil også legge til rette for en kunnskapsbasert tilnærming internasjonalt. Det blir derfor lagt vekt på å inkludere forskningsinstitusjoner fra alle de syv landene i dette arbeidet, samt toneangivende amerikanske forsknings¬miljøer.

Regjeringen ønsker å se konkrete resultater av den økte satsingen på nedrustnings- og ikke-spredningstiltak både gjennom multilaterale prosesser og gjennom økt bevissthet og endrede holdninger internasjonalt.    

Til toppen