Norges bilaterale forhold til Russland

De norsk-russiske bilaterale forbindelsene går mange hundre år tilbake i tid. Særlig i nord har det økonomiske, handelsmessige og kulturelle samkvemmet tradisjonelt vært omfattende. Norge og Russland har i dag et godt og aktivt forhold, og våre to land samarbeider nært på en rekke viktige områder.

De siste årene har den politiske besøksutvekslingen mellom Norge og Russland fått et betydelig oppsving. Hvert år finner det sted flere ministerbesøk begge veier. En har jevnlig utveksling av parlamentarikere, og det er nær kontakt på embetsnivå mellom ulike departementer og offentlige institusjoner. Også på regionalt nivå er besøksutvekslingen stor. I tillegg har en et betydelig antall kultur- og idrettsutvekslinger som bidrar til å styrke folk-til-folk-forbindelsene mellom våre to land.

Den norsk-russiske samhandelen har de siste par årene vært stabil og ligger på ca. 18 mrd. kr. Ca 100 norske selskaper er representert i Russland, innentelekommunikasjon, næringsmidler, maritim industri, hotellnæringen og olje og gass. Et norsk-russisk handelskammer er opprettet og Innovasjon Norge er representert med større kontor i Moskva og medarbeidere i St. Petersburg og Murmansk.

Avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet, som ble undertegnet i 2010, avklarte de viktigste utestående spørsmålene mellom Norge og Russland gjennom flere tiår. Avtalen styrker Norges naboforhold til Russland og bidrar til forutsigbarhet og stabilitet i området. Den regulerer også samarbeid om utnyttelse av mulige grenseoverskridende petroleumsforekomster i disse havområdene. Energi er et viktig element i de norsk-russiske forbindelser i nord. Norge og Russland deler ansvaret for å utvikle gass- og oljeressursene i Barentshavet på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Det norsk-russiske miljøsamarbeidet er omfattende. Hovedvekten fra norsk side ligger på havforurensning med utgangspunkt i den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Andre samarbeidsområder er renere produksjon, biologisk mangfold og kulturminnevern.

Norge og Russland har et godt samarbeid om fiskerispørsmål. Dette gjelder både fastsettelse av fangstkvoter og kontroll med overfiske og ulovlig omlasting. Til tross for problemer knyttet til eksport av norsk fisk til Russland, forblir det russiske markedet blant de viktigste for norsk fiskerinæring. Norge har hatt nær kontakt med russiske myndigheter for å sikre markedstilgang til Russland for norsk fiskeindustri.

Norge har gjennom regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene bidratt til å bedre atomsikkerheten i Nordvest-Russland. Denne innsatsen har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Sentralt i neste fase står opprydning i den tidligere marinebasen Andrejevbukta på Kolahalvøya, sammen med miljøovervåking i Barents- og Karahavet.

Norge har også en åpen og tydelig dialog med Russland om rettsstatsprinsipper, menneskerettigheter og det sivile samfunn. Norge er bekymret over de deler av russisk lovgivning og endring av eksisterende lover etter vår oppfatning forvansker frivillige organisasjoners arbeidsforhold, og uttrykker dette både bilateralt og i internasjonale fora. Norge har i dag et betydelig prosjektsamarbeid med Russland. Viktige bilaterale prosjekter knytter seg til områder som helse, kunnskap, miljø og i tillegg humanitært arbeid i Nord-Kaukasus. Ressursforvaltning og energi er nye satsningsområder i prosjektsamarbeidet.  

Norge og Russland har et bredt samarbeid innenfor justissektoren. Også kultursamarbeidet mellom Norge og Russland er omfattende og allsidig.

Norge har i flere år hatt et omfattende militært samarbeid med det russiske forsvaret. Landene gjennomfører nå årlig ca 20 ulike fellestiltak med aktiviteter innenfor alle forsvarsgrener. Det er også gjenopptatt besøksutveksling på forsvarsministernivå.

Samarbeidsprogrammet for høyere utdanning og forskning med Russland finansierte en rekke prosjekter på ulike felt. I tråd med Regjeringens nordområdestrategi vil samarbeidet med Nordvest-Russland bli prioritert også i årene framover. Læresteder og forskningsinstitusjoner i Nord-Norge har et tett samarbeid med tilsvarende institusjoner i Nordvest-Russland. En har utveksling av skoleelever mellom videregående skoler i Finnmark og Murmansk, og det er et nært forskningssamarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Pomoruniversitetet i Arkhangelsk.

Fra regjeringens side vil Norges politikk overfor Russland fortsette å være interessebasert og samarbeidsorientert, pragmatisk og preget av langsiktighet. Dette innebærer også at vi vil fortsette å gi til kjenne vår bekymring over negativ utvikling på deler av det menneskerettslige samtidig som vi vil fortsetter med å legge til rette for å styrke bredden i det norsk-russiske samarbeidet i årene framover.

Aktuelle lenker