Bekjempe sult og øke matsikkerhet

Tilgang til nok, trygg og sunn mat som produseres på en bærekraftig måte, er en global utfordring. Verdenssituasjonen er bekymringsfull. Klima, konflikt og covid-19-pandemi har medført en dramatisk økning i sult. Det blir en økt satsing på sult og matsikkerhet i 2022. Regjeringen ønsker å løfte småskala matprodusenter og klimasmart landbruk.

Å sikre nok mat til en økende befolkning er en av de mest krevende utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Over 800 million mennesker sulter og 270 millioner står i fare å rammes av hungersnød. Samtidig har tre milliarder mennesker ikke råd til å opprettholde et sunt kosthold. 

Det er nok mat i verden til å brødfø dagens befolkning, men fordeling, tilgang og økonomiske muligheter gjør at mange mennesker ikke får tak i nok, trygg og sunn mat til en pris de har råd til å betale. Kamp mot sult og matsikkerhet et hovedsatsingsområde for regjeringen i utviklingspolitikken. Det er særlig sentralt å nå de mer enn 500 millioner småbøndene i verden og bidra til bærekraftig småskalaproduksjon.

Dette er effektiv fattigdomsbekjempelse. Investeringer i småskala matprodusenter gir svært stor effekt i veien ut av fattigdom. Videre er klimatilpasning en forutsetning for å bekjempe fattigdom og nå bærekraftsmålene.

Matsystemene forårsaker ca. 1/3 av drivhusgassene, bruker 70 prosent av vannressursene og står for 80 prosent av tap av biologisk mangfold. Uvær og tørke har ødelagt avlingene til millioner av småbønder og tvunget dem fra sine hjem. For å løse disse utfordringene må vi arbeide systemisk med klimakrisen, naturkrisen, helsekrisen og matkrisen.

Regjeringen vil derfor ha et særlig fokus på klimasmart landbruk.  Sentralt her vil være å forbedre verdikjeder og værmeldingstjenester, og å sikre småbrukere tilgang til frø som tåler mer regn, mer tørke og mer varme. Slike tiltak vi sikre at bøndene er i stand til å produsere, slik at de lettere kan ta framtiden i egne hender.

Mat fra havet er et viktig bidrag til global matsikkerhet, samtidig som det kan bidra til å nå helsepolitiske og klimapolitiske mål. Regjeringen vil øke oppmerksomheten om havet som matfat og vil gjennom innsatsen for bærekraftige hav sikre at havet også i fremtiden kan bidra til mat og ernæring globalt. Dersom havet er godt forvaltet gjennom helhetlige økosystembaserte havforvaltningsplaner, er det stort potensial for å høste mer av havets ressurser og slik bidra til økt matsikkerhet og jobbskaping. Regjeringen vil gi den internasjonale havinnsatsen høy prioritet, bl.a. gjennom en videreføring av den norske lederrollen av Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.