Afghanistan - fokusland for norsk utviklingssamarbeid

Afghanistan er et lavinntektsland og er rangert som nummer 171 av 188 land på FNs Human Development Index (HDI) i 2014.

Staten er sårbar som følge av mange år med konflikt. Internasjonal støtte er avgjørende for å bevare og bygge staten, for å videreføre menneskerettslige og demokratiske framskritt, økonomisk vekst og utvikling av arbeidsplasser, og for å bedre forholdene for spesielt sårbare grupper.

Før 2001 var det norske engasjementet i Afghanistan begrenset til sivil bistand via FN og frivillige norske organisasjoner. Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, mobiliserte Norge både militært og med sivil bistand for å hindre at Afghanistan igjen skulle bli et arnested for internasjonal terrorisme.

Norges bistand

Hovedmålet for Norges samarbeid med Afghanistan er å bidra til stabilisering og utvikling. I perioden fra 2001 til 2016 har Norge bidratt med om lag 9,8 milliarder kroner til sivil bistand og fram til 2020 har Norge forpliktet seg til en årlig sivil bistand på 700 millioner kroner. Følgende områder prioriteres: utdanning, nærings- og landsbygdutvikling og styresett med vekt på sikkerhet, likestilling, menneskerettigheter og arbeid mot korrupsjon.

Kvinners rettigheter og kamp mot korrupsjon er to hensyn som er felles for all norsk bistand til Afghanistan. Mye er oppnådd for kvinnene i landet siden 2001. Kvinners rettigheter er nedfelt i grunnloven og i internasjonale forpliktelser, og flere kvinner deltar i næringslivet, tar utdanning og deltar politisk.

Parallelt med langsiktig utviklingsbistand gir Norge betydelig humanitær bistand. I 2016 ble om lag 240 av totalt 700 millioner kroner brukt til humanitære formål.

Afghanere er en av de største gruppene av asylsøkere i Europa. Samtidig returnerer mange av de afghanske flyktningene som har bodd i Pakistan og Iran. Internflyktninger trekker til byene og slumområdene vokser. En kombinasjon av langsiktig utviklingshjelp og humanitær bistand vil være nødvendig i mange år framover.

Etter at afghanerne tok over ansvaret for egen sikkerhet i 2015 har Norge fortsatt å bistå i Natos operasjon Resolute Support Mission som trener og gir råd til afghansk militærvesen. Norge bidrar også til å finansiere lønnsutgifter til politiet og militæret.

Afghanistan rangerer som et av verdens mest korrupte land, og det er innført en rekke tiltak for å hindre misbruk av norske bistandsmidler. Det er blant annet lagt vekt på kvalitetssikring av samarbeidspartnere. I mange år har Verdensbankens flergiverfond ARTF, FNs utviklingsfond UNDP, norske og internasjonale frivillige organisasjoner vært de viktigste partnerne innen bistandsarbeidet.

Til toppen