Prioriterer global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom og for å oppnå bærekraftig utvikling. God og relevant utdanning er nødvendig for å oppnå næringsutvikling, sysselsetting og bærekraftig vekst. Global utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk og regjeringens mål er at Norge skal være ledende i et internasjonalt løft for å sikre utdanning for alle. I bistandsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen at 3,4 milliarder kroner brukes på global utdanning. Dermed vil regjeringen nå målet om å doble støtten til global utdanning i løpet av inneværende stortingsperiode.

Den 13. juni 2014 lanserte regjeringen stortingsmeldingen Utdanning for utvikling, som har tre hovedmål:

  1. Å bidra til at alle barn får de samme muligheter til å begynne på og fullføre skolen.
  2. Å bidra til at alle barn og unge lærer grunnleggende ferdigheter og rustes for livet.
  3. Å bidra til at flest mulig barn og unge får ferdigheter som sikrer en overgang til arbeidslivet, og bedrer forutsetningene for økonomisk vekst og utvikling.

Jenters utdanning, utdanning i krise og konflikt og kvalitet i utdanningen er særlig prioriterte områder i regjeringens satsing på utdanning. I tråd med bærekraftmålenes prinsipp om at alle skal med, gis det ekstra oppmerksomhet til marginaliserte grupper. Øvrige prioriteringer er yrkesfaglig opplæring, IKT og innovasjon, samt koblingen mellom helse og utdanning.

Norge har tatt initiativ til å opprette Den internasjonale kommisjonen for finansiering av utdanning, som gjennom sine anbefalinger skal bidra til å mobilisere nødvendige ressurser for å sikre at verden når bærekraftsmål 4 om utdanning. 

Til toppen