Global helse og aids

Helse er et avgjørende element i fattigdomsbekjempelse. Mellom 10 og 13 % av midlene i norsk utviklingssamarbeid går i dag til helseformål.

Helse er et avgjørende element i fattigdomsbekjempelse. Mellom 10 og 13 prosent av midlene i norsk utviklingssamarbeid går i dag til helseformål. Fremst blant satsingsområdene står FNs tusenårsmål om en sterk reduksjon av mødre- og barnedødelighet og bekjempelse av hiv og aids, malaria og andre alvorlige sykdommer. Å sørge for at barn blir vaksinert mot vanlige infeksjonssykdommer er også et hovedanliggende for Norge.

Nært knyttet til disse målene er behovet for bedre primærhelsetjenester, helseutdanning, tilgang på medisiner, forskning og godt styresett. Tilgang på tilstrekkelig og kvalifisert helsepersonell er en kritisk faktor i mange land. Styrking av helsetjenestene vil ofte inngå i en helhetlig utenrikspolitisk innsats for sosial og politisk stabilisering. Norge er del av et initiativ for utenrikspolitikk og global helse som gir særlig oppmerksomhet til disse forbindelsene.

Verdens helseorganisasjon (WHO)
WHOVerdens helseorganisasjon, WHO (World Health Organisation) er FNs særorganisasjon for helse .  WHO har som mandat å bidra til bedre helse for alle. Hoveddelen av WHOs totale ressurser er rettet mot utviklingslandenes behov. WHO er en sentral arena for Norges utviklings- og utenrikspolitiske arbeid innenfor global helse. Her kan du lese mer om WHO.

Global helseforskning
Forskningsbasert kunnskap om global helse setter oss bedre i stand til å møte de globale helseutfordringene og sikre en bærekraftig utvikling i fattige land. Det de senere årene vært en vesentlig styrking av fokus på global helseforskning, både nasjonalt og internasjonalt.  Her kan du lese mer om global helseforskning.

 

 

Den globale helsepersonellkrisen
Den globale helsepersonellkrisen er allment erkjent og internasjonalt stadfestet som en hovedhindring for å nå helserelaterte tusenårsmål. Det er mangel på alle kategorier helsepersonell og årsakene er komplekse. Det arbeides derfor på ulike områder for å motvirke den globale helsepersonellkrisen. Her kan du lese mer om den globale helsepersonellkrisen  

 

Til toppen