Humanitær bistand

Målet for humanitær bistand er å gi mennesker i nød nødvendig bistand og beskyttelse, hvor enn de måtte befinne seg, på en upartisk og nøytral måte og basert på behov.

Sårbare grupper er en viktig målgruppe i norsk humanitær bistand, og inkludering av de svakeste en sentral del av å rettighetsbasere arbeidet. Arbeidet med forebygging av krise og konflikt må styrkes for å minske de humanitære behovene og for å hindre at mennesker tvinges til å legge på flukt. Klimatilpasning og forebygging av effektene av naturkatastrofer kan bidra til at færre mennesker rammes.

Humanitær bistand løser ikke underliggende årsaker, og har i utgangspunktet et kortsiktig perspektiv. Langvarige kriser og flyktningsituasjoner krever imidlertid langsiktig innsats. Bedre koblinger mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling er nødvendig for å oppnå bærekraftsmålene.