Menneskerettigheter

Afghanistan har ratifisert de fleste internasjonale menneskerettighets-konvensjoner. Likevel finner det sted omfattende brudd på både politiske og økonomiske/sosiale menneskerettigheter over hele landet. Tiår med krig og konflikt, et svakt rettssystem, mangel på kunnskap om menneskerettigheter og en fortsatt vanskelig sikkerhetssituasjon er noen av årsakene til dette.

Norge har som mål å bidra til å styrke afghanske myndigheters evne til å beskytte menneskerettighetene for alle afghanske borgere. Oppbyggingen av et demokratisk, stabilt samfunn i Afghanistan må baseres på grunnleggende respekt for menneskerettighetene. Et reelt demokrati og respekt for menneskerettighetene i Afghanistan må forankres i myndighetsstrukturene, både lokalt og sentralt. Respekt for menneskerettighetene må integreres på alle nivåer i det afghanske samfunnet.

For Norge står kapasitetsbygging hos myndighetene på menneskerettighetsområdet sentralt. Norge har derfor bidratt til å etablere en egen menneskerettighetsenhet i justisministeriet, slik at afghanske myndigheter i større grad kommer på banen i dette arbeidet. Et bedre fungerende rettssystem er avgjørende for videre arbeid med menneskerettigheter, spesielt i forhold til kvinners rettigheter.

Demonstrerende kvinner i Kabul. Foto: Fardin Waezi/UNAMA (Flickr)

 

Demonstrerende kvinner i Kabul. Foto: Fardin Waezi /UNAMA (Flickr)

 

Arbeidet med å bedre kvinners rettigheter og levekår byr på store utfordringer. I byene er kvinners stilling bedre enn under Taliban-regimet. Samtidig blir fremtredende kvinner innenfor politikk og media fortsatt utsatt for drap og trusler. Kvinners rettigheter og deltagelse i sosiale, økonomiske og politiske prosesser er et høyt prioritert politikkområde for Norge. Vi vil videreføre innsatsen for å øke kvinners deltakelse i samfunnslivet i Afghanistan.

Støtte til ytringsfrihet og menneskerettighetsforkjempere prioriteres også høyt fra norsk side. Norge støtter flere uavhengige medieorganisasjoner som arbeider for å styrke journalisters sikkerhet og uavhengighet i Afghanistan.

Oppbyggingen av et sterkt sivilt samfunn er et viktig premiss for en reell demokratiseringsprosess i Afghanistan. De nordiske landene og Storbritannia har sammen etablert et fond for det sivile samfunn. På lengre sikt skal dette fondet drives av afghanerne selv. Det er spesielt viktig å engasjere sivilt samfunn i provinsene og styrke afghaneres kjennskap til egne rettigheter under internasjonale konvensjoner.

Nedenfor følger omtale av noen av de organisasjonene som Norge støtter:

Afghan Independent Human Rights Commission
Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC) er blant Norges viktigste partnere på menneskerettighetsområdet. Etableringen av AIHRC er hjemlet i Bonn-avtalen fra 2001 og i artikkel 58 i den afghanske konstitusjonen. Mandatet er bredt og omfatter utvikling av en bærekraftig nasjonal kapasitet for å beskytte og utvikle respekt for menneskerettigheter i Afghanistan. AIHRC har egne avdelinger for kapasitetsbygging, beskyttelse av kvinner og barns rettigheter, overgangsjustis, funksjonshemmedes rettigheter og overvåkning/kartlegging.

Global Rights
Afghanistan har undertegnet de fleste internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Etter 30 år med borgerkrig er det et stort behov for mer kunnskap om de menneskerettighetsforpliktelser den afghanske staten har overfor befolkningen. Dette gjelder både i utarbeidelse av nytt lovverk, i håndhevelse av loven og ikke minst vanlige borgeres innsikt i egne rettigheter. Opplæring av den kommende generasjon dommere og jurister i menneskerettigheter er svært viktig.

Sammen med Danmark og Sverige har Norge støttet Global Rights, som er en verdensomspennende organisasjon som jobber for å styrke jurister i konfliktsoner sin forståelse av menneskerettigheter. Sammen med vanlige universiteter driver Global Rights opplæring i menneskerettigheter for lovende jurister innen vanlig rett og sharia-lovgivning. Unge jurister som har fått sin utdannelse gjennom Global Rights danner i dag et viktig og stort nettverk av menneskerettighetsforkjempere i Afghanistan.

Institute for War and Peace Reporting
Institute for War and Peace Reporting (IWPR) er en verdensomspennende organisasjon som arbeider med å bygge fred og demokrati gjennom styrking av lokal journalistikk i krigsherjede områder. Norge har støttet et omfattende opplæringsprogram for journalister. 170 journalister fra en rekke provinser deltok i 2009 på ulike kurs og workshops i regi av IWPR. Et nytt mediesenter støttet av Norge åpnet i 2010. Nedenfor følger kommentarer fra journalister som har deltatt på kursene:

  • ”I learned things from these workshops which were beyond my expectations. In fact, the four training workshops that I attended are equal to four years of university education.” Mukhtar Ahmad, trainee from Kapisa province.
  • “Before these workshops we used to face many problems, but now we know how to manage and cover a story...We are now well acquainted with all international principles of journalism”. Mohammad Hakim Bawari, reporter, Parwan province.

International Media Support
International Media Support (IMS) er en viktig partner for Norges arbeid med ytringsfrihet i Afghanistan. IMS jobber sammen med journalister i hele landet for å styrke deres evne til å ta vare på sin egen sikkerhet i en meget farlig situasjon. Behovet for dette er stort, og IMS’ arbeid på dette området er unikt i Afghanistan og svært populært blant journalister.

 

Til toppen