Klima og skog

Det er de fattigste landene som er de mest sårbare for klimaendringer. Gjennom utviklingssamarbeidet søker Norge å støtte tiltak som kan bidra til å redusere utviklingslandenes sårbarhet og bidra til tilpasning, samt å støtte opp om utviklingslands nasjonale planer for tilpasning.

Klima

Det er de fattigste landene som er de mest sårbare for klimaendringer. Gjennom utviklingssamarbeidet søker Norge å støtte tiltak som kan bidra til å redusere utviklingslandenes sårbarhet og bidra til tilpasning, samt å støtte opp om utviklingslands nasjonale planer for tilpasning.

I klimaforhandlingene legger Norge vekt på at den framtidige finansielle arkitekturen skal inneholde elementer som støtter opp om utviklingslandenes behov for finansiering av tilpasning til klimaendringene og tiltak for å kutte/redusere utslipp. Norge har derfor foreslått og jobber for å skaffe støtte til en finansieringsmekanisme i form av auksjonering av kvoter fra tildelte utslippsmekanismer til inntekt for utviklingsland. Mer om klima på Miljøverndepartementets nettsier, les her.

Klima og skog


Regjeringen annonserte under FNs klimatoppmøte på Bali desember i 2007 et initiativ for tiltak mot klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i tropisk skog i utviklingsland. For å følge opp dette initiativet ble Regjeringens klima- og skogprosjekt etablert i daværende Miljøverndepartementet i 2008. Klima- og miljødepartementet har fått ansvar for å drive initiativet i nært samarbeid med andre berørte departementer. Regjeringen har annonsert at innsatsen skal trappes opp mot om lag 3 milliarder kroner årlig. Les mer om regjeringens klima- og skogprosjekt på Klima- og miljøverndepartementets sider.  

Urbanisering og bosettingsspørsmål

Utenriksdepartementet la i oktober 2007 fram politikkdokumentet ”Byer – håp og utfordringer. Om by - utvikling og internasjonalt samarbeid”.  Dokumentet omfatter prioriteringer knyttet til Norges innsats på feltet. Disse følges opp med særlig vekt på multilaterale innsatser. FNs befolkningsprogram UN Habitat er en av Norges viktigste samarbeidspartnere på dette området.

Karbonfangst og lagring (CCS)

Fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling krever at verdenssamfunnet takler klimaendringene. Regjeringen satser på fangst og lagring av CO2 for å redusere globale klimagassutslipp. Norge har forutsetninger for å gi et ekstra bidrag for utvikling og spredning av denne klimateknologien.

Rike land må gå foran for å kommersialisere karbonfangst- og lagring. Samtidig er det viktig at utviklings- og mellominntektsland med store CO2-utslipp deltar i utviklingen av karbonfangst og -lagring, for det er i disse land at utslippsveksten fra kull, olje og gass vil bli størst. Fattigere land må utvikle sin kompetanse til CO2-håndtering, slik at de ikke blir sterkt avhengig av import av slike teknologier for å kunne redusere egne utslipp fra fossilt brensel i framtiden.

Regjeringen vil i tråd med Stortingets klimaforlik bruke norske bistandspenger på faglig bistand til kapasitetsbygging, utvikling av nasjonalt lov- og regelverk, informasjon om internasjonalt ramme- og regelverk samt utredning av aktuelle prosjekter for å fremme karbonfangst og –lagring i fattigere land. Gjennom slik støtte vil en bidra til å redusere risiko og fremme teknologioverføring knyttet til energiprosjekter som inkluderer karbonfangst og –lagring og som dermed både fremmer utvikling og reduserer utslipp.

 

 

 

Til toppen