FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet

Resolusjon 1325 retter en sterk henstilling til FNs medlemsland om å sikre økt representasjon av kvinner på alle beslutningsnivåer i nasjonale, regionale og internasjonale institusjoner som skal hindre, styre og løse konflikter. Ansvaret for oppfølging av Resolusjon 1325 ligger i stor grad hos FNs medlemsland.

I oktober 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. For første gang i FNs historie tok Sikkerhetsrådet stilling til spørsmål om kvinners rolle og erfaringer i væpnet konflikt. Resolusjonen tar utgangspunkt i nødvendigheten av at kvinner deltar på like fot med menn på alle nivåer og i alle funksjoner for å fremme fred og sikkerhet. Dette bygger på en erkjennelse av at kvinners medvirkning er nødvendig for å sikre varig fred.

Resolusjon 1325 retter en sterk henstilling til FNs medlemsland om å sikre økt representasjon av kvinner på alle beslutningsnivåer i nasjonale, regionale og internasjonale institusjoner som skal hindre, styre og løse konflikter. Ansvaret for oppfølging av Resolusjon 1325 ligger i stor grad hos FNs medlemsland.

Regjeringen vedtok i mars 2006 en handlingsplan for gjennomføringen av Resolusjon 1325. Gjennom regjeringens handlingsplan vil Norge styrke, koordinere og systematisere den norske innsatsen for internasjonal fred, sikkerhet og demokrati. Handlingsplanen skal bidra til økt deltakelse og representasjon av kvinner i fredsbyggingsprosesser både lokal og internasjonalt. Regjeringen vil arbeide for økt rekruttering av kvinner til fredsoperasjoner og i internasjonale organisasjoner som FN, Nato, EU og OSSE. Norge vil øke innsatsen for å ivareta kvinners rett til beskyttelse mot overgrep i konfliktsituasjoner. Regjeringen vil samarbeide med nasjonale og internasjonale frivillige organisasjoner i gjennomføringen av disse hovedmålsettinger.