Finansiering for kvinner og likestilling

Kvinners økonomiske rettigheter inkludert rett til arv, hus, jord og annen eiendom, adgang til lån og andre finansielle tjenester, til lønnet arbeid og anstendige arbeidsforhold står sentralt i regjeringens satsing på kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet.

Kvinners økonomiske bemyndigelse er helt fundamental for kvinnefrigjøring og for å skape bærekraftig utvikling i fattige land. Dette er et sentralt element i Regjeringens utviklingspolitikk. Finansiering for kvinners rettigheter og utvikling innebærer bl.a. å sikre finansiering for kvinners rettigheter og likestilling i tråd med nasjonale mål og utviklingsplaner og internasjonale rettighetskonvensjoner som FNs kvinnekonvensjon.

Det handler om å sikre finansiering for kvinners egne organisasjoner og nasjonale likestillingsmekanismer som er pådrivere for prioritering og gjennomføring av kvinners rettigheter og likestilling. Det handler også om å påvirke sentrale aktører og prosesser multilateralt og internasjonalt. Norge har i tråd med dette vært en sentral pådriver for Verdensbankens handlingsplan for ”Likestilling som smart økonomi”, lansert i januar 2007 og har fremmet kvinners rettigheter innenfor FN-prosessen for formalisering av eiendomsrettigheter for verdens fattige, som ble sluttført i 2008.

Norge var en profilert aktør i forhandlingene om finansiering for utvikling, en prosess som ble foreløpig sluttført i Doha, Qatar 2. desember. Den internasjonale konferansen i Doha konkluderte med forpliktende formuleringer om å eliminere enhver form for kjønnsbasert diskriminering, inkludert i arbeids- og finansmarkedene, i eierskap og eiendomsrettigheter, gi kvinner fulle og like rettigheter til økonomiske ressurser.

Finansiering for utvikling er en viktig internasjonal prosess med utgangspunkt i Monterreyerklæringen som ble vedtatt i 2002. Norge fremmet finansiering for kvinner og likestilling som en hovedprioritering i forhandlingsprosessen før og under møtet. Vi anser at det i stor grad var Norges fortjeneste at likestilling kom så høyt på dagsordenen og forhandlingsresultatet ble godt på dette punktet. Sluttdokumentet inneholder to viktige nye paragrafer om kvinner og likestilling i kapittel 1 om mobilisering av nasjonale ressurser. Man forplikter seg til å eliminere enhver form for kjønnsbasert diskriminering, inkludert i arbeids- og finansmarkedene, i eierskap og eiendomsrettigheter, gi kvinner fulle og like rettigheter til økonomiske ressurser og til å bygge kapasitet for kjønnssensitiv budsjettering og kjønnssensitiv offentlig forvaltning.

Norske posisjoner bygde i stor grad på konklusjonene fra FNs kvinnekommisjons 52. møte i februar-mars 2008. Kvinnekommisjonen behandlet finansiering for kvinner og likestilling som hovedtema på sitt årlige møte. Norge var vertskap for det forberedende ekspertmøtet om finansiering for kvinner og likestilling i Oslo, september 2007. Under Kvinnekommisjonen arrangerte Norge i samarbeid med Sverige, UNIFEM m.fl. et stort sidearrangement om finansiering for kvinner og likestilling i sårbare stater, med fokus på Sudan, Liberia og Haiti.

Finansiering for kvinners rettigheter og likestilling er sentralt i regjeringens revitalisering av kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken. Stortingsproposisjon nr 1 for Utenriksdepartementet har en sterk og synlig likestillingsdimensjon. Alle budsjettposter skal bidra til å virkeliggjøre målsettingen om at en jevnt økende andel av bistandsbudsjettet skal ha likestillingsfokus. Kvinner og likestilling har vært en av budsjettvinnerne i regjeringsperioden. De viktigste resultatene kan oppsummeres i 3 punkter:

  • Oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet
  • Kraftig opptrapping av norsk støtte til FNs kvinnefond UNIFEM
  • Kvinne- og likestillingsbevilgningen. I 2009 er den på 300 millioner kroner.

Kvinnebevilgningen har en klar sørorientering. Tiltak skal forankres hos partnere i våre samarbeidsland. Den nyttes også til å styrke internasjonale og multilaterale fond til arbeid for trygg abort, til å bekjempe kjønnslemlestelse, fistula og vold mot kvinner. 

Under giverlandsmøtene for Sudan i Oslo 2005 og 2008 sørget Utenriksdepartementet for at kvinner fra alle deler av Sudan fikk anledning til å møtes, framforhandle og framføre kvinnenes prioriteringer for giverlandsmøtet. Norge samarbeider med FNs økonomiske kommisjon for Europa og Nord-Amerika ECE om å sette økonomisk likestilling og finansiering for kvinner og likestilling på dagsordenen i ECE. Samtlige av de regionale kommisjonene for FN var medarrangører da Norge arrangerte et stort sidearrangement om likestilling som smart økonomi, under den internasjonale konferansen om finansiering for utvikling i Doha i 2008.

Arrangementet ble ledet av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og hadde deltakelse av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, samt politisk deltakelse fra Gambia, Nepal, Mexico, Tyskland og Danmark. Arrangementet hadde bred deltakelse og vakte stor oppmerksomhet.

Finansiering for kvinner og likestilling blir ekstra sentralt i lys av finans- og økonomisk krise. Det er viktig å bidra til at utviklingsland har handlingsrom til å sette i verk nødvendige mottiltak. Det handler bl.a. om å skjerme helsetjenester og utdanningstilbud, sikre sysselsetting og tilrettelegge for kvinners entreprenørskap. Under FNs kvinnekommisjons 53. Møte i mars 2008 var Norge partner og bidro i et sidearrangement  i regi av FNs utviklingsfond UNDP om kjønnsperspektiv på finanskrisen.

Til toppen