Kvinner og likestilling

Å bidra til at kvinner får innfridd sine menneskerettigheter er en viktig prioritering for Norge. Kvinners økonomiske og politiske deltakelse er også avgjørende for å oppnå bærekraftig utvikling og en rekke andre utviklingspolitiske og utenrikspolitiske mål.

Beskyttelse og deltakelse av kvinner på alle nivå i konfliktløsning, fredsbygging og gjenoppbygging er avgjørende for varige fredsløsninger. I 2011 var andelen av kvinnerettet bistand 27 prosent, mot 26 prosent året før.

UDs arbeid mot seksualisert vald
Utenriksdepartementet (UD) har i mange år støtta norske organisasjonar sitt arbeid mot seksualisert vald i DR Kongo og området rundt Dei store sjøar. Dette er truleg det området i verda kor seksualisert vald i konflikt per i dag er mest utbredt. I 2010 vart det oppretta eit prosjekt for å styrke denne innsatsen.

Kvinner og likestilling – en pilar i utviklingspolitikken 
I regjeringsperioden har oppmerksomheten om kvinners rettigheter og likestilling blitt betydelig trappet opp. Dette er i tråd med Soria Moriaerklæringen, som erklærte kvinner og likestilling som en av pilarene for utviklingspolitikken. Arbeidet for å fremme kvinners rettigheter og likestilling spenner over hele Utenriksdepartementets arbeidsområde og går således utover utviklingspolitikken.

Kvinner, fred og sikkerhet
I 2010 var det ti år siden FNs ikkerhetsråd vedtok Resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Resolusjonen har som utgangspunkt at krig og konflikt rammer kvinner, menn, gutter og jenter forskjellig. Likevel blir kvinners erfaringer og bidrag til konfliktløsning i stor grad oversett.

Kvinnelig kjønnslemlestelse/omskjæring
Omskjæring av jenter har lenge vært et taushetsbelagt område, dypt forankret i kultur og tradisjon. Norsk holdning er at endringsprosesser må starte i lokalsamfunn, med påtrykk fra myndighetene. Involvering av menn i disse prosessene er helt avgjørende.

FNs tusenårsmål 
Med vekt på Tusenårsmål 3 om kvinners selvbestemmelse og likestilling og Tusenårsmål 5 om mødrehelse.

UN Women
FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling, UN Women, ble opprettet av FNs generalforsamling i juli 2010. Dette innebar en sammenslåing av Generalsekretærens spesialrådgiver for kvinner og likestilling (OSAGI), Sekretariatet for FNs kvinnekommisjon (DAW), FNs kvinnefond UNIFEM, og studie- og opplæringsinstituttet INSTRAW. 

Finansiering av kvinner og likestilling 
Kvinners økonomiske rettigheter inkludert rett til arv, hus, jord og annen eiendom, adgang til lån og andre finansielle tjenester, til lønnet arbeid og anstendige arbeidsforhold står sentralt i regjeringens satsing på kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet.

Kvinneorganisasjoner og nettverk 
Et aktivt sivilt samfunn er avgjørende for bærekraftig demokrati og utvikling. Frivillige organisasjoner og andre sivilt samfunnsorganisasjoner spiller en viktig rolle som tjenesteleverandører som utfyller offentlige tilbud, og ved å mobilisere og bevisstgjøre kvinner.

Seksuell orientering og kjønnsidentitet 
Norge er en aktiv forkjemper for seksuelle minoriteter, både i MR-rådet, FNs Generalforsamling og bilateralt. Menneskerettighetsarbeid inkluderer også rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – LHBT.

 

Til toppen