Kvinneorganisasjoner og nettverk

Et aktivt sivilt samfunn er avgjørende for bærekraftig demokrati og utvikling. Frivillige organisasjoner og andre sivilt samfunnsorganisasjoner spiller en viktig rolle som tjenesteleverandører som utfyller offentlige tilbud, og ved å mobilisere og bevisstgjøre kvinner.

Pådriver- og vaktbikkjerollen bidrar til å holde myndighetene ansvarlige for å innfri de mål og forpliktelser de har påtatt seg nasjonalt og internasjonalt. Kontakten og samarbeidet med de frivillige organisasjonene og sivilt samfunn er en bærebjelke i utviklingssamarbeidet. Ikke minst gjelder dette for kvinneorganisasjonene. Vi hadde ikke nådd så langt i kampen for kvinnefrigjøring og likestilling mellom kjønnene i vårt eget land om ikke kvinner - sammen med solidariske menn – hadde stått på barrikadene og gått sammen for samfunnsendring.

I pakt med erfaringene fra vårt eget land, legger regjeringens utviklingspolitikk vekt på å støtte positive endringsaktører i sivilt samfunn. Vi framhever samarbeid med og inkludering av sivilt samfunns aktører i vår samhandling med myndighetene i Norges samarbeidsland. Eierskap til utviklingen må favne bredt: kvinner og menn, jenter og gutter; sivilt samfunn og myndigheter, likestillingsmyndigheter såvel som finans- eller planleggingsdepartementer.

Mange norske kvinneorganisasjoner og forskningsmiljøer har opparbeidet erfaring, kunnskap og kontakter som er nyttige i arbeidet med å fremme kviners rettigheter og likestilling. Paraplyorganisajsonen Forum for kvinner og utvikling står i en særstilling, i det den samler mer enn 70 organisasjoner engasjert i solidaritetsarbeid med partnerorganisasjoner i land i sør.

Fokus er en viktig partner i regjeringens satsing på kvinner og likestilling og har opplevd en betydelig opptrapping av støtten i regjeringsperioden.  Norge støtter også internasjonale frivillige organisasjoner for kvinners rettigheter og likestilling. Slike organisasjoner spiller en viktig rolle som pådrivere overfor de multilaterale  institusjonene. De er viktige nettverk og kanaler for informasjon og innflytelse for kvinneorganisasjoner på nasjonalt plan.

 

Til toppen