Kvinnelig kjønnslemlestelse/omskjæring

Omskjæring av jenter har lenge vært et taushetsbelagt område, dypt forankret i kultur og tradisjon. Norsk holdning er at endringsprosesser må starte i lokalsamfunn, med påtrykk fra myndighetene. Involvering av menn i disse prosessene er helt avgjørende. I mange land er det nå spennende endringsprosesser på gang med hensyn til denne praksisen hvor man ser en gradvis større åpenhet og vilje til endring, blant annet i Etiopia og Eritrea. Mange snakker om et ”momentum” for endring, og dette må gripes nå.

Norsk innsats mot kjønnslemlestelse er høyt politisk prioritert. I 2008 ble om lag NOK 40 mill kanalisert til dette arbeidet, og innsatsen er mer enn doblet siden 2005. Regjeringens internasjonale handlingsplan mot kjønnslemlestelse fra 2003 er førende for dette arbeidet med fokus på forebygging og sosial mobilisering, behandling og rehabilitering, samt kompetanseheving. Politisk dialog, påvirkning og samarbeid står sentralt i denne innsatsen hvor vi har som målsetning å bidra til at kjønnslemlestelse settes på den politiske dagsorden, og at endringsprosesser får skikkelig tyngde, bredde og trykk. I 2008 støttet Norge en rekke tiltak i Egypt, Etiopia, Eritrea, Kenya, Mali, Tanzania, Somalia, og Sudan. Norges internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse er også en integrert del av handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet som ble lansert i 2007, så vel som i den norske handlingsplanen som ble lansert i februar 2008. 
 
Aktuelle dokumenter

Statusoversikt over Norges internasjonale innsats mot kjønnslemlestelse (2007)

 

Til toppen