FNs kvinnefond UNIFEM

FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM) er et underliggende fond av UNDP. UNIFEM gir faglig og finansiell støtte til nyskapende programmer som fremmer kvinners menneskerettigheter, politisk deltakelse og økonomisk sikkerhet. I den strategiske planen for perioden 2008 – 2011 legger UNIFEM vekt på sin nye rolle som pådriver og katalysator for å fremme likestilling innen FN-systemet og i forhold til mottakerland. UNIFEMs overordnete oppgave er å fremme kvinners rettigheter og deltakelse.

UNIFEM er en viktig aktør og samarbeidspartner for Norge, som har økt i betydning med lanseringen av to nye handlingsplaner for kvinner, fred og sikkerhet (lansert i 2006) og kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet (2007 -2009) og også gjennom Stortingsmelding nr. 11 (2007 -2008) På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken. Norske bevilgninger til UNIFEM har økt i takt med øremerkingen av nye bistandsmidler ved at kvinner og likestilling ett av fem ”hovedspor” for bistandsbudsjettet. I 2009 bidrar Norge med 75 millioner NOK kroner til UNIFEMs kjernebudsjett.
                                                      

Til toppen