FNs kvinnefond UNIFEM

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM) er et underliggende fond av UNDP. UNIFEM gir faglig og finansiell støtte til nyskapende programmer som fremmer kvinners menneskerettigheter, politisk deltakelse og økonomisk sikkerhet. I den strategiske planen for perioden 2008 – 2011 legger UNIFEM vekt på sin nye rolle som pådriver og katalysator for å fremme likestilling innen FN-systemet og i forhold til mottakerland. UNIFEMs overordnete oppgave er å fremme kvinners rettigheter og deltakelse.

UNIFEM er en viktig aktør og samarbeidspartner for Norge, som har økt i betydning med lanseringen av to nye handlingsplaner for kvinner, fred og sikkerhet (lansert i 2006) og kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet (2007 -2009) og også gjennom Stortingsmelding nr. 11 (2007 -2008) På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken. Norske bevilgninger til UNIFEM har økt i takt med øremerkingen av nye bistandsmidler ved at kvinner og likestilling ett av fem ”hovedspor” for bistandsbudsjettet. I 2009 bidrar Norge med 75 millioner NOK kroner til UNIFEMs kjernebudsjett.