FNs nye mål for bærekraftig utvikling

FNs medlemsland skal på et toppmøte i New York i september 2015 vedta nye globale mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030 - Sustainable Development Goals (SDG). FN-forhandlingene om bærekraftmål, finansiering og gjennomføring av den såkalte «post-2015 agendaen» engasjerer både medlemsland og sivilsamfunn verden over.

FNs tusenårsmål (MDG) har vært en suksess. De har bidratt til mobilisering og partnerskap for fattigdomsbekjempelse, helse, likestilling og utdanning globalt. Arbeidet med en ny bærekraftig utviklingsagenda, etter at Tusenårsmålene utløper i 2015, har derfor høy prioritet.

På Rio+20-konferansen i juni 2012 ble det enighet om at en åpen arbeidsgruppe i FN (OWG) skulle legge frem forslag til Bærekraftmål som skal være universelle, og integrere miljø, sosiale og økonomiske dimensjoner. På høynivåmøtet i FNs generalforsamling i september 2013 ble det deretter enighet om at én mellomstatlig forhandlingsprosess skal lede frem til vedtak av målene på FN-toppmøtet i september 2015. Norge delte plass med Danmark og Irland i arbeidsgruppen som høsten 2014 fremla et forslag med 17 mål og 169 delmål. Med utgangspunkt i forslaget fra arbeidsgruppen og andre innspill, inkludert fra det sivile samfunn, privat sektor og eksperter, la FNs generalsekretær Ban Ki-moon frem en synteserapport i desember 2014. I de mellomstatlige forhandlingene som nå pågår i FNs Generalforsamling er det bred støtte til de 17 målene fra et flertall av medlemsland. Samtidig har flere land, deriblant Norge, tatt til orde for en gjennomgang av delmålene, for å kvalitetssikre om de er målbare og i tråd med internasjonale standarder.

Fra norsk side arbeides det for at prosessen skal lede fram til ett sett konkrete og målbare mål for fattigdomsutryddelse gjennom bærekraftig utvikling, som bygger på tusenårsmålene og Rio+20, og som fremmer menneskerettigheter og partnerskap med sivile samfunn og privat sektor. Utdanning, helse, likestilling, bærekraftig energi, godt styresett, klima, fredelige og stabile samfunn, naturressursforvaltning, vann og matsikkerhet er prioriterte tema for Norge.

Samtidig har Norge en sentral rolle i forhandlingene om Finansering for utvikling (FFU), som ses i nær sammenheng med utforming og gjennomføring av bærekraftmålene. Norges FN-ambassadør er en av to tilretteleggere for prosessen som skal lede frem til vedtak av et sluttdokument på FFU-konferansen i Addis Abeba i juli 2015.

Det er opprettet et «post-2015» prosjekt i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet som sørger for samordning og utvikling av policy, diplomatisk arbeid og kontakt med det sivile samfunn. Kontaktperson er prosjektleder Paul G. Larsen.

Nyttig informasjon: