Spørsmål og svar om Rio+20

Oppdatert desember 2011

Hva er Rio+20?
Rio+20 er FNs konferanse om bærekraftig utvikling. Den går av stabelen 20.-22. juni i Rio de Janeiro i Brasil. Her skal verden diskutere hvordan man kan skape sosial og økonomisk utvikling samtidig som man tar hensyn til miljøet. Det ene hovedtemaet for konferansen er grønn økonomi innenfor rammen av bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Det andre er organiseringen av FNs arbeid for bærekraftig utvikling, det såkalte institusjonelle rammeverket for bærekraftig utvikling.

Hvorfor heter det Rio+20?
Rio+20 er en oppfølging fra tidligere FN-konferanser om bærekraftig utvikling. Konferansen holdes på 20-årsjubileet til den første konferansen. Den ble holdt i Rio de Janeiro i Brasil i 1992 og presenterte Agenda 21, et handlingsprogram for en bærekraftig utvikling i det 21. århundre. Rio+20 skal vurdere hvilke fremskritt som er gjort de siste tjue årene, men også diskutere nye utfordringer som har oppstått.

Hva vil Norge med Rio+20?
Norge er opptatt av at Rio+20 skal bli en suksess, med håndfaste resultater når det gjelder effektiv bekjempelse av fattigdom og beskyttelse av naturen som vi lever av. Vårt mål er at Rio+20 skal skape fornyet engasjement for bærekraftig utvikling.  Norge vil arbeide for resultater i form av bærekraftsmål og konkrete tiltak for tilgang til bærekraftig energi for alle. Skal vi nå målet om en bærekraftig utvikling, må vi klare å gjøre det mer for alle land å velge grønnere utviklingsstrategier.

Hva er bærekraftig utvikling?
Bærekraftig utvikling er blitt definert som en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Definisjonen kommer fra den såkalte Brundtland-kommisjonens rapport ”Vår felles framtid” som ble lagt frem i 1987 av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling (UNCED). En grønnere og mer bærekraftig utvikling forutsetter mindre belastninger på miljøet enn økonomisk utvikling historisk sett har medført. Dette vil blant annet kreve endringer i forbruket av energi og ressurser.

Hva er ”grønn økonomi”?
Innen Rio-forhandlingene har man så langt ikke enighet om en definisjon av begrepet ”grønn økonomi”. Norge ser ”grønn økonomi” som et middel til å fremme bærekraftig utvikling. Begrepet peker mot strategier for økonomisk politikk og utvikling som tar mer grunnleggende hensyn til naturens tålegrense og faren for klimaendringer, og som samtidig reduserer fattigdom og bidrar til likhet og anstendig arbeid. Norge foreslår at Rio+20 skal bidra med en verktøykasse av virkemidler og løsningsforslag, og gjøre verdenssamfunnet i stand til å støtte land som vil utvikle grønne strategier for langsiktig velferd. Vi vil legge vekt på at hvert enkelt land må velge sin strategi og egnede virkemidler.

Hva er forholdet mellom tusenårsmålene og de foreslåtte bærekraftsmålene?
Norge støtter Colombia og Guatemalas forslag om at Rio+20 bør utvikle et sett med bærekraftsmål, såkalte Sustainable Development Goals. Tanken er at målene kan utfylle tusenårsmålene, som bør gjøres bredere for å fremme bærekraftig utvikling.  Globale bærekraftsmål kan bli et nyttig og viktig bidrag fra Rio+20 til diskusjonen om hva som skal skje med tusenårsmålene etter 2015, og et startskudd for høyere måloppnåelse.