UN-HABITATs giverlandsmøte i Oslo 8.-9. mars 2007

Utenriksdepartementet var 8.-9.mars 2007 vertskap for UN-HABITATs første giverlandsmøte som fant sted på Lysebu. Møtet gjennomgikk og drøftet de viktigste sakene som kommer opp på UN-HABITATs styremøte 16.-20. april i Nairobi.

16.03.2007

Utkastet til strategisk og institusjonell plan for kommende 6 år sto sentralt i diskusjonen, særlig spørsmålet om et "revolving fund" for bolig- og infrastrukturutvikling i slumområder. Det var enighet om at nåværende finansieringsmekanismer i liten grad når de fattigste i slummen. Også finansieringen av UN-HABITAT skapte diskusjon. Oppfordringen til giverne var økt kjernestøtte og mindre øremerket prosjektstøtte. Konklusjonene fra møtet vil danne utgangspunkt for de videre forberedelser fram mot styremøtet i april.

UN-HABITATs første giverlandsmøte ble avholdt i Oslo 8.-9. mars, og hadde 36 deltakere fra 11 land: Belgia, Canada, Finland, Japan, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Tyskland, UK og USA. Møtets primære funksjon var å forberede forhandlingene i det kommende styremøtet (GC 21) i Nairobi 16. – 20.april.

Betydningen av UN-HABITATs helhetlige mandat som basis for å fremme den urbane agenda internasjonalt ble trukket frem av giverne. Behovet for en videre definisjon og klargjøring av samarbeidet mellom UN-HABITAT og andre FN-organisasjoner, internasjonale finansinstitusjoner (IFIs) og øvrige partnere, særlig på landnivå, ble også understreket. Diskusjonen rundt UN-HABITATs rolle i lys av FN reform og "Ett FN" på landnivå var konstruktiv.

En av hoveddiskusjonene på møtet gikk på organisasjonens finansiering, og hvordan man kan komme nærmere en god balanse mellom kjernestøtte og øremerkede midler. Per i dag har UN-HABITAT ca 15 % kjernestøtte, mens nærmere 85 % av midlene er øremerket til prosjekter. Norge orienterte om sin programavtale (2006-2007) med UN-HABITAT hvor man har tatt konsekvensene av denne problematikken. Innholdet i programavtalen blir bestemt gjennom dialog mellom UN-HABITAT og Norge med utgangspunkt i Arbeidsprogrammet som vedtas på styremøtet. På denne måten må organisasjonen selv tenke strategisk og langsiktig.

Møtet reflekterte behovet for å øke forståelsen blant bilaterale givere, multilaterale organisasjoner og internasjonale finansinstitusjoner for å øke innsatsen i arbeidet mot urban fattigdom, særlig i de minst utviklede land, og integrere innsatsen innen rammen av et urbant, bærekraftig perspektiv. Klimaendring ble av flere påpekt som et produkt av urban aktivitet (transport, energiforbruk) sammen med en forståelse av at løsningene på problemene ligger i byer.

UN-HABITAT har brukt mye ressurser på utviklingen av en Medium Term Strategic Institutional Plan (MTSIP) som skal vedtas på styremøtet i april. Etter å ha blitt igangsatt etter forrige styremøte (2005) har arbeidet med denne planen gitt organisasjonen et løft internt, men fra et giversynspunkt gjenstår en del arbeid. Det ble påpekt at MTSIP bl.a. trenger ytterligere presisering av fokusområder, indikatorer, organisatoriske endringer, ressursbehov og bemanning. Betydningen av at UN-HABITAT nå tar ledelsen i det videre arbeid, også på bakgrunn av Committee of Permanent Reprsentatives (CPR) ikke alltid like konsekvente og konstruktive rådgivning, ble vektlagt. Det ble særlig vist til at fokus burde settes på UN-HABITATs rolle på landnivå i forhold til mottakerland og andre organisasjoner.  Fra flere givere ble det gitt signaler om at denne planen er svært sentral i deres videre finansielle støtte til UN-HABITAT. Med en god MTSIP, vil det være lettere å gi kjernestøtte til organisasjonen da man har en klarere strategisk føring på bruken av midlene.