Klima i utviklingssamarbeidet – regjeringens prioriteringer

Arbeidet med å operasjonalisere Miljøhandlingsplanen for utviklingssamarbeid er i full gang.

Handlingsplanen for miljørettet utviklingssamarbeid gjelder i ti år, fra 2006-2015.

For å operasjonalisere handlingsplanen ble det etablert et Miljøprosjekt, ledet av Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling i UD. Prosjektet startet opp høsten 2006 og ble avsluttet høsten 2008.

Miljøprosjektet har utarbeidet veiledningsdokumenter til operasjonalisering av Miljøhandlingsplanen - såkalte temanotater. Dette ble gjort i samråd med representanter for Miljøverndepartementet og Norad, samt i dialog med relevante forsknings- og kompetansemiljøer og frivillige organisasjoner.

Veiledningsdokumentene gir Norges ambassader og andre samarbeidspartnere en oversikt over hvordan regjeringen følger opp og prioriterer føringene i Handlingsplanen på hver av de ulike tematiske satsingsområdene: Biologisk mangfold, klima, ren energi, vann og vann/sanitær og miljøgifter. De er å anse som ”levende dokumenter” og gir overordnede føringer som er tilpasset behovet for fleksibilitet, både over tid og i forhold til ulike land og regioner.

Temanotatene er utarbeidet både på norsk og engelsk. Nedenfor følger de norske notatene. De engelske versjonene ligger på de engelske sidene.

(Oppdatert februar 2009)