Matsikkerhet

Norge vil styrke klimatilpasningsarbeidet i sårbare land. Arbeidet med matsikkerhet og forebygging av naturkatastrofer skal prioriteres.

Kvinner i landbruket

Satsingen på matsikkerhet skal særlig rettes mot kvinnelige småbønder. (Foto: WFP)

Som ledd i arbeidet med styrket matsikkerhet vil Norge i økende grad legge vekt på landbruksutvikling, særlig klimarobust landbruk i Afrika, gjennom både bilaterale og multilaterale kanaler. Innsatsen vil rette seg både mot områder med stort potensiale for økt matproduksjon, og mot særlig sårbare og utsatte områder.

Hovedutfordringen er å øke matproduksjonen for småbønder, som står for 80 prosent av matproduksjonen i utviklingsland, samt å bidra til å redusere tap av mat som beregnes til nesten 30 prosent.

Manglende likestilling er et viktig hinder for økt matproduksjon. Kvinners rettigheter og muligheter må derfor virkeliggjøres gjennom politikkutforming, programutvikling og praktiske løsninger for å møte klimaendringene. Satsingen på matsikkerhet skal særlig rettes mot kvinnelige småbønder, samt økt offentlig-privat samarbeid og forskning på klimarobust landbruk.

Matsikkerhet i et klimaperspektiv

Plan/strategi Dato: 05.12.2012

Med denne strategien vil Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet fremme økt matproduksjon i et endret klima. Strategien er Norges viktigste svar på utviklingslandenes krav om økt støtte til klimatilpasning for perioden 2013-2015.

Til toppen