Globalt forum om migrasjon og utvikling i Brussel 9.-11. juli 2007

Belgia har fått ansvar for å arrangere et globalt forum viet til migrasjon og utvikling, som oppfølging av høynivådialogen i FN om samme tema i september 2006.

Alle FNs medlemsland er inviterte til å delta, selv om møtet ikke arrangeres i direkte regi av FN. Peter Sutherland, generalsekretærens spesialrepresentant for migrasjon og utvikling, har fått forlenget sitt mandat og samarbeider tett med Belgia i dette arbeidet.

Tanken er at Forumet skal være et konsultativt organ der land kan utveksle erfaringer, snarere enn å inngå bindende avtaler. En ønsker å utarbeide konkrete politiske retningslinjer, snarere enn å ende opp i rent akademiske diskusjoner. Målet er at Forumet skal arrangeres årlig og at det skal arrangeres vekselvis mellom land i Nord og land i Sør. Filippinene har allerede signalisert at de ønsker å være vertskap for Forumet i 2008. Under høynivådialogen i fjor høst signaliserte Norge tydelig sin støtte, både økonomisk og organisatorisk, til opprettelsen av det første Global Forum. 

Forberedende prosesser

Forberedelsene til Forumet startet i etterkant av høynivådialogen. I januar i år inviterte Belgia alle interesserte FN-medlemsland til det første forberedende møtet blant ”Forumets venner” i Brussel. Videre har det blitt arrangert et møte i mars i Genève og det planlegges et tredje og siste forberedende møte i juni i Genève.

Det har vært stor oppslutning og stort engasjement under disse møtene. Norge har også deltatt aktivt med innspill under diskusjonene. Utarbeidelsen av den internasjonale innsatsen på migrasjon og utvikling er fortsatt på et tidlig stadium og dette er også en svært komplisert prosess. Avklaring av beslutningsstrukturen og sikringen av kontinuitet i den internasjonale innsatsen på migrasjon og utvikling er tilsvarende komplisert. En ser for seg en ad-hoc preget styringsgruppe der forrige, nåværende og neste vertsland deltar, samt en uformell styringsgruppe som skal bistå denne troikaen. Det er ønskelig å unngå tunge byråkratiske strukturer, samtidig som en ønsker en god demokratisk og transparent prosess. Prosessens legitimitet er svært sentral for å kunne oppnå målsetningene.  

Tema

En uttalt målsetning for temadiskusjonene under Forumet er at problemstillingene skal være av interesse for både land i Nord og i Sør. Dette innebærer en del kompromisser, da noen interesseområder er særegne for rike og fattige land. Selve tanken bak etableringen av et forum viet til migrasjon og utvikling på internasjonalt nivå er imidlertid nettopp å etablere dialog mellom landene, samt å kunne se problemstillingene i en global sammenheng. Gjennom de forberedende møtene har en kommet fram til følgende hovedtema til diskusjon under Forumet:  

  • Migrasjon og sosioøkonomisk utvikling.
  • Muligheter for å styrke sammenhengen mellom migrasjonspolitikk og utviklingspolitikk.  

Dette er svært vide tema som skal konkretiseres videre gjennom mindre rundebordsdiskusjoner som skal rettes mot følgende hovedproblemstillinger: 

  • Utvikling av humankapital og arbeidsmobilitet: Maksimering av muligheter og minimering av risiko
  • Pengeoverføringer og andre diaspora-ressurser: Økning av nettoverdi og utviklingseffekt
  • Styrking av koherens (sammenheng) mellom politikkområder og institusjoner og promotering av partnerskap 

Fra 19. april vil det være mulig å besøke Forumets egne nettsider for mer utførlig informasjon. 

Sivilsamfunnets rolle

Belgia har fått kritikk for ikke å involvere sivilsamfunnsaktørene nok i prosessen med Forumet. Dette er et spørsmål som har vært tatt opp under de forberedende møtene i vinter. Belgia har presisert at det er viktig å holde fast ved at dette er en statsledet prosess og at målet er politikkutvikling. Dette betyr ikke en undergraving av det sivile samfunns sentrale rolle i migrasjon og utviklingsdebatten generelt. De har satt av en dag i forkant av Forumet som alene skal vies til det sivile samfunn (9. juli). Videre skal denne dagens diskusjon oppsummeres og presenteres i plenumssesjonen den 10. juli. Et lite utvalg representanter fra det sivile samfunn vil bli invitert til å delta som observatører den 10. og 11. juli. Prosessen omkring det sivile samfunnets deltakelse er utførlig presentert på en egen, nyopprettet nettside.   

Norges rolle                                    

Norge har støttet Belgia økonomisk og politisk, og vil ha rolle som aktiv debattant under selve Forumet. Norge vil delta i rundebordsdiskusjonen om migranters pengeoverføringer tilbake til sine hjemland, og vil ha en spesielt aktiv rolle i diskusjonen om hvilke positive virkninger pengeoverføringer kan skape på mikronivå.

Konkret vil denne diskusjonen dreie seg om hvordan myndighetene kan være med å stimulere til at pengeoverføringer kan investeres i utviklingsfremmende aktiviteter og institusjoner, snarere enn at disse pengene bidrar til økt privat konsum. Investering i mikrokreditt-tiltak kan være en måte å sørge for utvikling for flere. Kjønns- og likestillingsperspektivet vil stå sentralt, og det vil rettes oppmerksomhet mot hvordan en kan unngå at pengeoverføringer blir et hinder for utvikling. Målsetningen med diskusjonen er å utarbeide konkrete modeller for partnerskap, samt utarbeide et sett av anbefalinger. UNDP og Belgias egen Task Force vil ha det koordinerende ansvaret under denne diskusjonen.  

UD som Norges ”focal point” for migrasjon og utvikling

En viktig del av det forberedende arbeidet fram til Forumet har vært å etablere såkalte nasjonale ”focal points” i alle FN-medlemslandene. Dette er et viktig ledd i å styrke sammenhengen og koordineringen mellom de mange problemstillingene som migrasjon og utviklingsfeltet berører.  

Det dreier seg både om å koordinere de nasjonale politikkområdene som berører migrasjon og utviklingsspørsmål, og om å knytte disse feltene til ulike internasjonale prosesser og problemstillinger. Velfungerende nasjonale focal points, med en koordinert oversikt over migrasjon og utviklingsfeltet, vil gjøre kommunikasjonen på bilateralt og multilateralt nivå enklere. Belgia har blant annet distribuert listene over alle landenes focal points, slik at en med letthet vet hvor en skal henvende seg. UD ved prosjektkoordinator for migrasjon og utvikling Manuela Ramin-Osmundsen, er Norges focal point. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

For spørsmål angående Utenriksdepartementets internasjonale rolle i migrasjon og utviklingsspørsmål vennligst ta kontakt med:

Thomas Rem Berdal v/Prosjekt migrasjon og utvikling
E-post: thrb@mfa.no
Tlf.: 22 24 30 72