Migrasjon og utvikling

Globaliseringen gjør verden stadig mindre. Varer, tjenester og kapital krysser landegrensene som aldri før. Det gjør også mennesker. I 2005 var over 200 millioner mennesker internasjonale migranter, 75 millioner flere enn i 1960. Kun fem prosent av disse er flyktninger.

Utfordringen nasjonalt er tredelt: å sikre norsk næringsliv og offentlig sektor tilgang på nødvendig arbeidskraft, å sikre en regulert inn- og utvandring til og fra Norge, samt å sikre innvandrere like rettigheter og gode forutsetninger for å delta aktivt i samfunnslivet. Internasjonalt er utfordringen like krevende: Målet er ikke å stoppe internasjonal migrasjon. Målet er å håndtere migrasjon klokere. Migrasjon bør ideelt sett være et reelt valg, ikke primært et resultat av tvang eller nød. Det er også i Norges interesse.

Utviklingsministeren tok i april 2006 initiativ til å organisere arbeidet med internasjonal migrasjon og utvikling som et prosjekt forankret hos begge politiske ledelser i UD. Hensikten er å utvikle og koordinere et fagområde som går på tvers i departementet. Prosjektet samarbeider med andre departementer og fagetater, som Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Norad. Vi arbeider også med å inkludere det norske sivile samfunnet i arbeidet, som frivillige organisasjoner og innvandrermiljøene. Norge vil også lære av erfaringer fra andre land, EU og internasjonale aktører.

FNs generalsekretær Kofi Annan ledet 14. og 15. september 2006 en høynivådialog i New York om temaet migrasjon og utvikling. Dette var første gang at FN hadde et eget forum om sammenhengen mellom migrasjon og utvikling. Den norske delegasjonen ble ledet av utviklingsminister Erik Solheim, og høynivådialogen tjener også som et viktig startskudd for Norges videre utforming av en helhetlig politikk på dette feltet. Utenriksdepartementet opprettet i april et eget prosjekt for migrasjon og utvikling, som på oppdrag av begge politiske ledelser i UD skal utvikle og koordinere en norsk politisk plattform på fagfeltet.

Les mer om prosjektets arbeid.

 

Til toppen