Næringsutvikling

Det er regjeringens mål å bidra til at flest mulig mennesker i verden løftes ut av fattigdom. Dette skjer ved at det skapes en sterk og vedvarende bærekraftig økonomisk vekst i de fattige landene, som omfatter de brede lag av befolkningen.

For å redusere fattigdom trengs det innsats på mange fronter. Arbeid med å skape mange nye virksomheter som øker verdiskapningen, produktiviteten og sysselsettingen er en av dem.

I mange land er det dårlige rammebetingelser for privat sektor, svak infrastruktur, lav kompetanse og produksjonskvalitet, lite kjøpekraftig marked og svak eksportevne som gjør at mange investorer mener risikoen er for høy til å satse på de fattigste landene.

Regjeringen ønsker å stimulere norske selskaper til å engasjere seg i disse markedene og har en rekke tiltak som på ulike vis skal bidra til dette. De bistandsrelaterte støtteordningene har som mål å fremme utvikling i u-landene, ikke fremme norsk næringslivs interesser i utlandet. Tiltakene muliggjør ulike former for offentlig privat samarbeid. Men den offentlige støtten er bare en del. Selskapers investeringer må være kommersielt motivert og de må selv bære den vesentlige avlastning. Det er også regjeringens klare mål at norske selskaper utviser samfunnsansvar også når de arbeider i de fattige landene.

Til toppen