Olje for utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Olje for utvikling er et norsk bistandsprogram som skal bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingsland.

Foto: Ole Imsland

Produksjon av olje og gass er en viktig inntektskilde for mange utviklingsland, og kan om de forvaltes godt bidra betydelig til utvikling. Men det har ofte vist seg vanskelig å omsette petroleumsinntekter til velferd for befolkningen. Noen utviklingsland med store slike inntekter er fanget i det som kalles "oljeforbannelsen". Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd i befolkningen som helhet. Disse erfaringene deler Norge med andre land gjennom Olje for utvikling-programmet. Les mer om Olje for utvikling.