Peer Review av Norge 2008

Det er tid for en ny Peer Review. OECD/DAC har utviklet dette instrumentet for å følge opp kvaliteten på medlemslandenes utviklingssamarbeid. I gjennomgangen blir landene nøye vurdert ut i fra omforente kriterier. Syklusen er normalt på fire år – mellom fem og seks land gjennomgås hvert år.

Nå har turen igjen kommet til Norge. Forrige Peer Review (gjennomgang/kollegavurdering) fant sted i 2004. Den munnet ut i en omfattende rapport med konkrete anbefalinger. En viktig del av forberedelsesfasen til kommende gjennomgang var å utarbeide en statusrapport for disse anbefalingene. Videre er det laget en omfattende egenvurdering som er nedfelt i et Memorandum på ca 40 sider. Dette dokumentet, som legger grunnlaget for gjennomgangen, vurderer følgende sider ved norsk utviklingssamarbeid: Strategic Orientations; Policy Coherence; ODA Volume, Channels and Allocation; Organisation and Management; Aid Effectiveness og Special Issues.

Det er UDs Seksjon for utviklingspolitikk som har ansvaret for gjennomføringen av Peer Review. Utviklingsminister Solheim har gitt sin tilslutning til et opplegg som innebærer vektlegging av godt styresett; kapasitetsbygging; en presentasjon av overordnede politiske føringer og ønsket om fleksibilitet; samt å legge til rette for egen læring og en fruktbar diskusjon med DAC.

Representanter fra Canada og EU-kommisjonen vil lede gjennomgangsteamet. Teamet blir supplert med stab fra Peer Review-sekretariatet i OECD/DAC, som er ansvarlig for utforming av rapport. Teamet besøker Norge i uke 22 (26. – 30. mai), og planlegger et feltbesøk til ambassaden i Tanzania, som blir land case i denne gjennomgangen, uke 25 (16. – 20. juni). Peer Review rapporten presenteres i Paris 21. oktober. Den norske delegasjonen vil bli ledet av statssekretær Gulbrandsen.

Program for besøket i Oslo publiseres før teamet ankommer. Spørsmål i forbindelse med Peer Review kan rettes til seniorrådgiver Inge Herman Rydland som er Peer Review koordinator, tlf. 22 24 07 25 eller til ihr@mfa.no.

Peer Review - Memorandum April 2008 (pdf)