Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene

Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene bidrar med finansielle ressurser og faglig rådgivning til utviklingsland og mellominntektsland.

Medlemslandene skyter inn kapital i bankene etter sin relative størrelse i verdensøkonomien. I tillegg gis frivillige bidrag til ulike utviklingsfond som gir lån på svært gunstige vilkår, eller gavebistand, til de fattigste landene. Norge prioriterer arbeidet i disse institusjonene høyt og er en betydelig bidragsyter.

Norge er en pådriver for at utviklingsbankene skal følge opp arbeidet med harmonisering og rollefordeling på landnivå, herunder større mottakerorientering og nasjonalt eierskap.

I tillegg bidrar Norge med øremerkede bidrag til institusjonene for å påvirke og utvikle utviklingsbankenes politikk og operasjoner gjennom å prøve ut innovative og mer effektive tilnærmingsmåter, sette nye temaer på institusjonenes dagsorden og bidra til bedre resultater i utviklingsarbeidet. 

Utviklingsbankene - nettsider

Til toppen