Utviklingssamarbeid

Norges samarbeidsland

I forbindelse med budsjettbehandlingen i 2015 fikk regjeringen Stortingets støtte til en forsiktig reduksjon av antallet land som mottar bilateral bistand.

Bilateral bistand kjennetegnes først og fremst ved at støtten gis direkte fra Norge til ulike aktører i samarbeidslandene. Midlene kanaliseres gjennom myndighetene i landet, lokale frivillige organisasjoner, norske frivillige organisasjoner og/eller internasjonale organisasjoner. I 2016 er det 85 land som vil motta bilateral bistand.

Tolv av disse landene er såkalte fokusland. Fokusland er land og områder der Norge vil ha et bredt, langsiktig og fattigdomsrettet engasjement. Det er land hvor Norge har god landkunnskap, og hvor vil skal ha tett oppfølging og dialog med myndighetene.

Undervisning i Malawi som er ett av landene hvor bistanden skal fokusere på godt styresett, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, ressurs- og inntektsforvaltning. Foto: Astrid Sehl, UD

Fokuslandene/områdene grupperes i følgende to kategorier:

  1. Sårbare stater/områder hvor bistanden skal fokusere på stabilisering og fredsbygging, i tillegg til sosial og økonomisk utvikling: Afghanistan, Haiti, Mali, Palestina, Somalia og Sør-Sudan.

  2. Land i utvikling hvor bistanden skal fokusere på godt styresett, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, ressurs- og inntektsforvaltning: Etiopia, Malawi, Mosambik, Myanmar, Nepal og Tanzania.