Energi- og klimainitiativet – Energy+: Status for landaktiviteter

Det er først og fremst i Etiopia, Kenya, Liberia og India at energi- og klimainitiativet har aktiviteter så langt.

Det er først og fremst i Etiopia, Kenya, Liberia og India at energi- og klimainitiativet har aktiviteter så langt. 

Etiopia

 • Avtale klar til undertegning. Vil støtte program for økt energitilgang i rurale områder med NOK 500 millioner over fem år. 
 • Utarbeidet lavkarbonstrategi – middelinntektsland og karbonnøytral innen 2025. 83 prosent av befolkningen uten tilgang til elektrisitet. Vannkraft dominerende. Stort behov for småskalaløsninger. Ambisiøse planer for økt kraftproduksjon.
 • Energisamarbeidet inngår som en del av en større samlet norsk støtte til gjennomføring av Etiopias lavkarbonstrategi lansert i Durban. Samarbeidet omfatter også skog og jordbruk. Storbritannia deltar i klimapartnerskapet.
 • Program for kokeovner som inngår i lavkarbonstrategien, vil være en del av samarbeidet. Målet er å distribuere 9 millioner nye kokeovner.
 • Estimert utslippsreduksjon: 14 Mt CO2/år fram mot 2015. Øker til ca. 50 Mt CO2/år ved fullført program (2030) (tilsvarende Norges totale utslipp). Total kostnad fram mot 2015 NOK 230 millioner. Kostnadseffektivitet: Holder seg under NOK 20/tonn CO2 frem til 2020.

Kenya

 • Avtale klar til undertegning med en ramme på NOK 250 millioner over fem år. Vil i første omgang støtte to programmer inkludert i ”Kerosenfritt Kenya”: a). Utskifting av parafinlamper til LED lys basert på solenergi; b). Økt tilgang til mer effektive kokeovner.
 • Karbonnøytral innen 2030. 77 prosent av befolkningen har ikke tilgang. Stort potensial for fornybar (geotermisk, vind, sol). Gjennomført omfattende reformer i energisektoren, har innmatingstariffer og har tilrettelagt godt for kommersielle investeringer.
 • Kenya har utarbeidet forslag til forretningsmodell for implementering av LED-lys basert på solenergi og arbeider med en tilsvarende forretningsmodell for mer effektive kokeovner.
 • 76 prosent av befolkningen bruker kerosen (3 millioner tonn) i dag til en kostnad av over USD 500 millioner pr år. Estimert utslippsreduksjon: 400.000 tonn CO2/år. Årlig kostnad 48 millioner kroner Kostnadseffektivitet: NOK 240 /tonn CO2.

Liberia

 • Avtale klar til undertegning med en ramme på NOK 100 millioner over fem år.
 • I Liberias elektrisitetsplan er det i perioden fram til 2020 planlagt utbygd oljefyrte kraftverk på til sammen 90 MW og vannkraft (Mt Coffee) på 64 MW. I tillegg har de 22 MW dieselaggregater (årsbasis 3-4 MW).
 • Bygger opp strømforsyningen fra bunnen av. Bare en prosent  er tilknyttet strømnettet. Innen 2030 er planen at 40prosent skal få strøm. Målet er å erstatte dieselaggregatene og flest mulig av de planlagte oljefyrte kraftverkene med fornybare energikilder og energieffektivisering.
 • Liberia har store fornybare energiressurser, både vannkraft, bio og sol.
 • Omfattende pågående energisamarbeid om nettutbygging og kapasitetsbygging.
 • Norge, Tyskland og den europeiske utviklingsbanken (EIB) finansierer gjenoppbyggingen av vannkraftverket Mt. Coffe. Total investering er 160-180 millioner dollar. Norgevil bidra med 70 millioner dollar.
 • Første skritt i samarbeidet vil fokusere på utvikling av en helhetlig energi- og klimaplan. Videre vil det bli etablert en donorkoordineringsgruppe. Flere donorer ønsker at Norge skal ta en ledelse.
 • Estimert utslippsreduksjon: 520.000 tonn CO2/år. Årlig kostnad: NOK 87 mill. Kostnadseffektivitet: NOK 174/ tonn CO2

Program lansert tidligere:

India

 • Fond for landsbyelektrifisering med fornybar energi sammen med UK. UK og Norge bidrar hver med 25 millioner pund over fem år. Fondet skal utløse 4 ganger så store private investeringer.
 • Eksempel på resultatbasert finansiering (auksjonering) for en delsektor. Selskaper inviteres til å gi tilbud på elektrifisering av et visst antall landsbyer, lyspunkter, etc., og det selskapet som trenger minst offentlig finansiering, vinner.
 • Det arbeides nå med å etablere et selskap som skal forvalte fondet i henhold til indisk lovverk.
 • Fondet vil kunne bidra til at India når sine ambisiøse mål med hensyn til å sikre tilgang til energi for landets fattigste, samt at landet når målsettingene i sin nasjonale plan for solenergi.
 • Det er anslått at inntil 25 millioner mennesker på den indiske landsbygden kan sikres stabil energiforsyning hvis man lykkes med å etablere fondet.
 • Fondet lansert 1. februar 2012 i forbindelse med lansering av FNs energiår for Asia.
 • Estimert utslippsreduksjon: 5,4 millioner tonn CO2/år. Årlig kostnad: 110 millioner kroner. Kostnadseffektivitet: NOK 20/ tonn CO2.