Beavdegirji – Davviriikkalaš oktasaščoahkkin – 17.11.04

Čoahkkin gaskal sámi gažaldagaid ovddasvástideaddji ministariid ja sámediggepresideanttaid Stockholmas skábmamánu 17.b. 2004:s.

1 Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi – Gollegiella

Ministarat ja sámediggepresideanttat leat ovttaoaivilis das ahte dohkkehit davviriikkalaš sámi giellabálkkašumi – Gollegiela mielddus njuolggadusaid.

Oaidnit maiddái ahte giellabálkkašumi erenoamáš nammaduvvon lávdegoddi ovttajienalaččat leat válljen 2004 bálkkašumi vuittiid ja lea buktán čálalaš ákkastallama. Bálkkašumi vuoitit leat Ella Holm Bull ja Anaraškiela servi (Foreningen for enaresamisk).

Sámi gažaldagaid davviriikkalaš ámmátolbmoorgána bivdojuvvo ráhkkanahttit jagi 2006 giellabálkkašumi juohkima.

2 Oktavuohta ja ságastallan ruošša eiseválddiiguin ja sámiiguin

Ministarat ja sámediggepresideanttat hálidit guorahallat vejolašvuođaid ásahit oktavuođa ruošša eiseválddiiguin ja sámiiguin ožžodit goabbatbeallásaš ságastallama ja diehtojuohkima sámi gažaldagaid birra maidda lea oktasaš beroštupmi.

Sámi gažaldagaid Davviriikkalaš ámmátolbmoorgána bivdojuvvo guorahallat mo dakkár oktavuođa sáhttá álggahit ja organiseret.

3 IT-doarjja sámi gielaide

Ministarat ja sámediggeáirasat leat hui duhtavaččat go 2002-11-06 čoahkkima ávžžuhusat dihtorindustriijii ahte geavahišgoahtit sámegiela ITas dál lea buktán muhtin konkrehta čovdosiid. Earret eará lea Microsoft dahkan ahte Windows XP ollásit doarju sámegiela daid gáibádusaid mielde maid Sámi Parlamenttárlaš Ráđđi lea bidjan.

Danin gávdno earret eará vejolašvuohta dál čállit sihke sámi persovdna- ja báikenamaid riekta ollu almmolaš IT-oktavuođain. Ministarat ja presideanttat geardduhit danin iežaset ávžžuhusaid čoahkkimis 2003 -11-12 Suoma, Norgga ja Ruoŧa almmolaš hálddašeapmái, ásahusaide ja organisašuvnnaide ahte iežaset IT-doaimmain ásáhit ja ávkkuhit sámegiel doarjagiid mat dál leat gávdnamis.

Viidáset celket ministarat ja presideanttat ahte sii dáhtošedje ahte telekomindustriija sin ovdánahttinplánain váldet vuhtii eurohpalaš telekomstandárdda ESTI ES 202 130 mas namuhuvvo ahte dat earret eará doarju sámegiela.

Sámi gažaldagaid davviriikkalaš ámmátolbmoorgána bargun ovttas Sámi parlamentaralaš ráđiin lea čuovvut ovdáneami ja dahkat dárbbašlaš álgagiid ovddidan dihte ain positiiva ovdáneami dán áššis. Dárbbu standariserenbargguide galgá erenoamážit gozihit.

4 Sámi dutkan davviriikkalaš dásis

Sámeministarat ja sámediggepresideanttat leat duhtavaččat mearrádusain ahte oktiiorganiseret ja seammabáikái bidjat Davviriikkalaš Sámi Instituhta ja Sámi Allaskuvlla Guovdageainnus. Dát boahtá nannet sámi dutkama davviriikkalaš dásis ea.ea. šaddet stuorát fágalaš ja dieđalaš birrasat mat obbalaččat dagahit váikkuhusaid sámi alit ohppui ja sámi dutkamii.

Bargu davviriikkalaš sámi dutkama kártet ja bargu ožžodit ollislaš gova sámi dutkanbargguin, mii álggahuvvui Sámi gažaldagaid davviriikkalaš ámmátolbmoorgána bokte, berre ovdánahttit ja gárvvistit. Dutkit ja fágabirrasat ávžžuhuvvojit buktit dataid ja dieđuid iežaset dutkamiin nu ahte máhttostáhtusa šaddá ollislaš.

Sámi gažaldagaid davviriikkalaš ámmátolbmoorgána galgá ain čuovvot dán barggu ovdáneami.

Stockholmas, skábmamánu 17.b. 2004

Ann-Christin Nykvist

Erna Solberg

Johannes Koskinen

Lars-Anders Baer

Sven-Roald Nystø

Pekka Aikio