Sjyøhtehke nedtesæjroeh

Gïelekuvsjh saemien gïelesne

Folkeuniversitetet -  Davvin 1,2,3,4
E-skuvla - Saemien 1, 2 jih 3 jih åarjelsaemien aalkoekuvsje
Gulahalan - noerhtesaemien gïelekuvsje
OAHPA! -  akte programme disse mij sæjhta noerhtesaemien haarjanidh
Sámásta - luvlesaemien aalkoekuvsje

Bïevnesh saemien gïeli bïjre

www.risten.no - Saemiedigkien baakoedaatabaase
Samisk språknemdSaemien gïelemoenehtse
samIT

Saemien nedtesæjroeh

SameNet -  akte sijjie saemien demokratijese, identitetese, bievnesasse, digkiedæmman jih øøhpehtæmman
Infonuorra - saemien bïevnesedïenesje noeride

Byøgkeles bïevnesh saemien gïelesne

Regjeringen.no
Kongehuset
Nøørjen Saemidigkie  Nøørjen Saemidigkie
diggi.no - Saemiedigkien bïevnesesæjroe noeride             
Sametinget i Sverige  Sveerjen Saemiedigkie
Sametinget i Finland   Såevmien Saemiedigkie
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Sør Trøndelag 
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold 
Fylkesmannen i Telemark 
Fylkesmannen i Aust-Agder 
Fylkesmannen i Vest- Agder 
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Oppland
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Karasjok kommune
Kautokeino kommune 
Porsanger kommune
Tana kommune
Nesseby kommune 
Kåfjord kommune
Samisk læringsnett 
Kirken - Osku - Jaahkoeøøhpehtimmie saemien gïelesne

Byøgkeles bievnesh saemien gïeli bïjre

Tysfjord kommune - saemien gïelesoejkesje (PDF)
Røyrvik kommune -  åarjelsaemien gïele jïh kultuvremaahtoe
Snåsa kommune Snåasen tjïelte
Lavangen kommune 

Saemien bertijh

Vuelie 
Davvi Girji
Calliidlagadus
Iđut
Dat
ABC-company

Meedija saemien gïelesne

NRK Sámi Radio 
Sameradioen i Sverige
Ávvir
Gába
Ungdomsmagasinet Š 

Saemien maahtoe –jïh dotkemebyjresh

Samisk høgskole Saemien jolleskuvle
Senter for samiske studier - Universitetet i Tromsø
Senter for samisk helseforskning
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern
Dotkemeraerie – saemien dotkeme Dotkemeraerie – saemien dotkeme

Grammatihke jih baakoelæstoeh mah gaskeviermesne gååvnesieh

Risten.no - Saemiedigkien saemien baakoedaatabaase  noerhte-, åarjel- jïh luvlesaemien baakoejgujmie
Giella - baakoelæstoeh Saemien gïelemoenehtsistie
Daaroen-åarjelsamien baakoelæstoe (PDF)  
Noerhtesaemien baakoelæstoe  (PDF)  Noerhtesaemien baakoelæstoe (PDF)

Gaskenasjovnale nedtesæjroeh saemien gïelesne

Wiktionary - substantiver på nordsamisk     noerhtesamien substantivh
Wikipeda på nordsamisk    Wikipedia noerhtesamien

Universtiteth jih jolleskuvlh øøhpehtimmine saemiengïelesne

Universitet i Tromsø. Studier i nordsamisk Romsen Universitete, Noerhtesaemien lohkemefaaleldahkh
Samisk høgskole Saemien jolleskuvle
Bodø’en jolleskuvle - luvlesaemien lohkemefaaleldahkh
 Noerhte-Trøøndelaagen jolleskuvle- åarjelsaemien lohkemefaaleldahkh

Saemien gïelejarngh

Tana samiske språksenter
Isak Saba guovddáš - Nesseby
Samisk språk- og kultursenter i Porsanger
Samisk språksenter i Kåfjord 
Samisk språksenter i Ullsfjord 
Várdobaiki samisk senter - Evenes/Skånland 
Árran samiske senter - Drag
Aajege - saemien gïele jih maahtoejarnge - Røørose