Áibmomedia ja audiovisuála diŋgonbálvalusat

Áibmomedia mearkkaša rádio ja tv olggossádden mas dat ahte álbmot sáhttá vuostáiváldit sáddagiid njuolga ja oktanaga. Audiovisuála diŋgonbálvalusat mearkkašit earret eará bálvalus man váldoulbmil lea fállat prográmmaid maid sáhttá geahččat dakkár áiggis maid geahčči ieš vállje.

Áibmomedialáhka

Áibmomedia ja audiovisuála diŋgonbálvalusat leat muddejuvvon áibmomedialágas. Kulturdepartemeanttas lea ovddasvástádus áibmomedia ja audiovisuála diŋgonbálvaluslágas oktan láhkaásahusain.

Láhka sisttisdoallá earret eará mearrádusaid vuoigatvuođa birra jođihit áibmomedia  (konsešuvdnageatnegasvuohta), audiovisuála diŋgonbálvalusaid, rekláma, ruhtadoarjagiid ja buvttafálaldagaid ja kábelneahttasáddagiid njuolggadusaid, gaskkustangeatnegasvuođa ja bajitdási mearrádusaid NRK organiserema birra. Mediabearráigeahčus lea váldoovddasvástádus hálddašit áibmomedialága. 

Álbmotsáddehat

Álbmotsáddehaga mihttomearri lea ahte buot álbmot oažžu viiddis sisdoallofálaldagaid. Norggas mis lea almmolaš álbmotsáddehat (NRK).

Kulturdepartemeanttas lea ovddasvástádus eaiggátstivrejumi bokte gozihit Norgga Riikkaáibmomedia (NRK). Earáin go NRK:s galgá leat konsešuvdna jus galget doaimmahit áibmomedia dahje báikkálaš áibmomedia mii gaskkustuvvo jođaskeahtes sáddenrusttegiid bokte mat leat eatnan alde. NRK:s lea áibmomedialága bokte vuoigatvuohta doaimmahit áibmomedia. NRK ruhtaduvvo sáddehatdivada bokte. NRK galgá fállat álbmotsáddehaga rádio, tv ja interneahta bokte. NRK-plakáhtta ja NRK mearrádusat muddejit NRK álbmotsáddehatdoaimma. 

NRK-guoskevaš áššit/njuolggadusat (girjegillii)

Stuoradiggedieđáhusas Meld. St. 15 (2016-2017) Eit moderne og framtidsretta NRK - finansiering og innholdsplikter ovddidii ráđđehus árvalusa movt ruhtadit NRK boahtteáiggis. Čuovo dieđáhusa dás: Stortinget.no (dárogillii).

Ráđđehus almmuhii geassemánus 2017 vejolašvuođa ohcat dahkat šiehtadusa stáhtain beassat fállat kommersiála álbmotsáddehaga. Šiehtadus bistá vihtta jagi, ja jahkásaš buhtadus lea 135 miljovnna rádjái. Álbmotsáddehat fátmmasta earret eará gáibádusa fuolahit iešráhkaduvvon riikkaviidosaš ođasprográmmaid guovddáš ođasdoaimmahusas, dárogielprográmmaid mánáide ja nuoraide, vuosttaščájehemiid norgga filmmain ja tv-drámáin. Biddjo maid gáibádus ahte váldodoaimmahat ja guovddáš ođasdoaimmahat galgá leat unnimusat 100 kilomehtera olggobealde Oslo guovddáža. Álbmotsáddehat galgá gaskkustit sisdoalu sihke lineára ja eahpelineára plattfoarpmain.

Rádiomedia digitaliseren

Stuoradikki eanetlohku doarjjui 2011:s digitálarádiodieđáhusa gáibádusaid ahte digitaliseret rádiomedia. Ráđđehus lea konkluderen ahte ođđajagimánu 1.b. 2015 ledje buot gáibádusat ollašuvvon  ja rádiomedia digitaliserendoaibma galgá čađahuvvot jagi 2017 mielde. Ráđđehus lea dan mearridan Mediabearráigeahču ja Nationála gulahallaneiseválddiid loahpparaporttaid vuođul. Čuovvovaš eavttut galget ollašuvvon:

  • NRK rádiofálaldagaid galgá sáhttit sáddet digitála neahta bokte seammá go P1-sáddagiid FM neahta bokte dál  
  • DAB neahta kommersiála ovttadagat galget leat huksejuvvon nu ahte unnimusat 90 proseantta álbmogis galget oažžut rádiofálaldaga  
  • Digitála rádiofálaldagat galget addit guldaleddjiide lassiárvvu teknologiija ja sisdoalu dáfus  
  • Galget gávdnot govttolaš ja teknihkalaš dohkkehuvvon čovdosat biilarádio várás  
  • Unnimus bealli rádioguldaleddjiin galget beaivválaččat beassat guldalit digitála rádiosáddagiid 

Riikkaviidosaš áibmomediat: NRK, Radio Norge ja P4 leat almmuhan ahte sii áigot FM-sáddagiid heaittihit doaibmaguovlluid mielde 2017:s. 

 

 

Digitálarádiodieđáhus eaktudii ahte eanaš báikkálaš FM-rádiokonsešuvnnat sáhttet jotkojuvvot teknologiijamolsuma maŋŋil, muhto stuorit kommersiála báikkálaš rádiot fertejit čađahit teknologiijamolsuma seamma áiggi go Radio Norge ja P4.

Digitálarádiodieđáhusa mielde ovddidii Kulturdepartemeanta stuoradiggedieđáhusa báikkálašrádio birra cuoŋománu 17. beaivvi 2015. Das árvaluvvo ahte sullii 215 báikkálaš rádiostašuvnna main lea konsešuvdna ožžot fálaldaga nuvttá guhkidit FM-konsešuvnna viđain jagiin ja ahte rámmaeavttut FM:s ložžejuvvojit, muhto ahte FM-konsešuvnnat njealji stuorimus gávpogiin eai guhkiduvvo eai ge almmuhuvvo ođđasit rabasin go konsešuvnnat nohket juovlamánu 31. beaivvi 2016. Dát guoská 23 rádiostašuvdnii main 22 stašuvnna juo sáddejit DAB bokte.

Eanet dieđuid sirdašumi birra gávnnat dás: radio.no.

Áigeguovdilis leaŋkkat:

 

 

Bajás